B E S L İ Y O R U M

Yükleniyor

Satıcı İş Ortaklığı Aracılık Sözleşmesi

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve Elektronik Ticaret Aracılık Hizmetleri Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bul. Tezol İş Merkezi No:5 D:41 Konak / İZMİR adresinde mukim YDA Bilgi Teknolojileri A.Ş.  (sözleşmede “YDA” olarak anılacaktır. ), diğer tarafta [●] adresinde mukim “Satıcı” arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde Satıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı veya karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. [●] ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır

MADDE 1:

TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de özel olarak tanımlanmadıkça; Sözleşme kapsamında aşağıda yer alan tanımlar, karşılarında yer verilen anlamları ifade etmekte olup işbu Sözleşme'nin yorumlanmasında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattaki tanımlar esas alınacaktır.

Alıcı

Platform üzerinde Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün/Hizmet’i satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden yurt içi veya yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişi

Aracılık Hizmetleri

Platform’da elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve siparişin teslim edilmesi amacıyla YDA tarafından Satıcı veya Alıcı’ya sunulan her türlü hizmet

Dahili İletişim Sistemi

(Satıcı Paneli)

Satıcı'nın, YDA ile iletişim sağlayabileceği YDA tarafından Websitesi'nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği dahili iletişim sistemi

Elektronik Ticaret Pazar Yeri

(“Platform”)

SMK ve FSEK uyarınca her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mülkiyeti YDA’ya ait olan ve Aracılık Hizmetleri’nin sunulmakta olduğu www.besliyorum.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ve mobil uygulama

Hizmet Bedelleri

İşbu Sözleşme'deYDA'nınSatıcı'ya sunduğu Hizmetler kapsamında tahsil edeceği ve Madde 6'da düzenlenen bedelleri ifade eder

Kargo Protokolü

YDA tarafından anlaşılan kargo şirketlerini ve ücretleri gösterir protokolü ifade eder.

Onaylanmış Elektronik İletişim Adresi:

Satıcı tarafından YDA 'ya beyan edilen ve YDA tarafından doğrulanmış Satıcı'ya ait telefon numarası ve elektronik posta adresini ifade eder.

 

Platform

YDA’nın sağladığı hizmetlerin kullanımına yönelik websitesi ve mobil uygulamaların kullanıldığı alan

Platform Kuralları

Ek 1’de yer alan YDA Platform Kuralları

Platform’dan Satışı Uygun Olmayan Ürünler Listesi

Platform Kuralları’nda yer alan Platform’dan Satışı Uygun

Olmayan Ürünler Listesi

Satıcı

Sözleşme’de belirtilen gerekli şartları yerine getirerek elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı sıfatıyla Satıcı Paneli üzerinde oluşturduğu satıcı hesabı ile Ürün/Hizmet’i satışa sunan ve Sözleşme’nin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi

Satıcı Paneli

Satıcı’nın, Platform’dan ve Aracılık Hizmetleri’nden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri yüklediği, yalnızca kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak kendisine özel satıcı hesabına erişebildiği panel

Web Sitesi

www.besliyorum.com ve mobil uygualamalar

 

MADDE 2:

SÖZLEŞMENİN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

  1. Sözleşme’nin konusu, Satıcı’nın Aracılık Hizmetleri’nden yararlanmasına ilişkin hüküm ve şartlar ile Taraflar’ın bu kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. İşbu sözleşme sadece besliyorum.com ile Satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri tespit amacıyla akdedilmiştir. Taraflar arasındaki ilişkiye işbu Sözleşme ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişki yürütümü bu sözleşme kapsamında değildir. Satıcı, Sanal Mağaza'dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

  1. Besliyorum.com, www.besliyorum.com alan adlı elektronik ticaret platformunu, mobil internet sitesi ile mobil uygulamalarını işletmektedir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıdır.
  2. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, besliyorum.com tarafından yönetilmekte olan www.besliyorum.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza'dan satış yapmak, besliyorum.com ise Satıcı'nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı'yı faydalandırmak istemektedir. İşbu Sözleşme'nin amacını, Websitesi üzerinde besliyorum.com ya da iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Satıcı'nın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

 

MADDE 3:

SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Satıcı’ya Ait Bilgi ve Belgeler
   1. Satıcı, Platform’da "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, Sözleşme’nin onaylanmasından önce ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sunmakla yükümlü olduğu bilgi ve belgeleri doğru, güncel ve eksiksiz olarak YDA’ya sunacaktır. Bu hususta ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. +
 • Tacir için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi;
 • Esnaf ve sanatkâr için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.
 • KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası.
 • Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.
 • Onaylanmış Elektronik İletişim Adresi
   1. Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olan ETHS, ETAHS tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:
 • Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az biri.
 • KEP adresi.
 • Esnaf ve sanatkâr için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.
   1. Güncel mevzuat uyarınca satıcıların diğer tanıtıcı bilgilerinin aynı sıra aşağıda belirtilen şekilde Kep ve Mersis bilgilerini sisteme girmeleri zorunludur:
   2. Satıcı, YDA’nın Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerinin (doğrulama yükümlülükleri de dahil olmak üzere) yerine getirilmesini temin etmek adına Satıcı’dan herhangi bir zamanda ek bilgi ve belge ve güncelleme talebinde bulunabileceğini ve YDA’nın ek bilgi ve belge ve güncelleme taleplerini, derhal ve fakat en geç 3 (üç) iş günü içerisinde doğru, güncel ve eksiksiz şekilde YDA’ya sunacağını, aksi halde YDA’nınÜrün/Hizmet’i satışa açmama yahut Aracılık Hizmetleri’ni askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   3. Satıcı, gerek Sözleşme’nin onaylanmasından önce gerekse de Sözleşme süresince herhangi bir zamanda YDA’ya sunduğu tanıtıcı bilgiler başta olmak üzere tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasından sorumlu olacak ve bu sorumluluğu kapsamında söz konusu bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri derhal ve fakat en geç değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar Dahili İletişim Sistemi üzerinden YDA’ya bildirecektir. Bu bakımdan, ilgili mevzuat gereği satıcı tarafından girilmesi gereken bilgilerin girilmemesi, eksik veya hatalı girilmesi ve/veya zamanında güncellenmemesi neticesinde sorumluluk Satıcı’ya ait olacaktır.

 

   1. YDA, Satıcı'ya ait bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için periyodik olarak çeşitli kontroller gerçekleştirebilir. Söz konusu kontroller kapsamında, Satıcı'ya ait bilgilerin güncel olmadığının tespit edilmesi halinde YDA Satıcı'ya bilgileri güncellemesi için en fazla 3 (üç) iş günü süre verir. Satıcı, bu süre içerisinde bilgilerini güncellemez ise YDA’nınSatıcı'ya karşı sözleşmenin ilgili madelerindeki aksiyonları alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Dahili İletişim Sistemi (Satıcı Paneli)
   1. YDA ile Satıcı arasındaki iletişimin sağlanması ve iletişim sürecinin kolaylaştırılması için dahili iletişim sistemi olarak Satıcı Paneli bulunmaktadır. Satıcı, Satıcı Paneli'ne ve Satıcı Paneli kullanım hüküm ve koşulları ile işleyişine ilişkin açıklamalar gerek internet sitesinde gerekse sözleşmeye ek olarak ulaşılabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı, Hizmetler'e ve Sanal Mağazası'na ilişkin taleplerini Satıcı Paneli üzerinden veya mevzuata uygun sair yöntemlerle YDA'ya iletecektir. YDA, Satıcı'nın E-Ticaret Mevzuatı'na uygun olarak ilettiği talepleri cevaplandıracaktır. YDA, Satıcı'nınSatıcı Paneli üzerinden sunduğu taleplerine, E-Ticaret Mevzuatı'nda aksi öngörülmedikçe, azami 15 (on beş) gün içerisinde Satıcı Paneli üzerinden veya E-Ticaret Mevzuatı'na uygun sair yöntemle yanıt verecektir.
   2. Satıcı, Websitesi'ne üye olduğu esnada Websitesi'nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Satıcı Paneli üzerinden Sanal Mağaza'sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı'nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı'nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
   3. Satıcı, dilerse Satıcı Paneli’nde kendi adına ve hesabına iş ve işlem yapmak üzere yetkili kişiler atayabilecek, bu türden bir atamanın yapılması halinde, bu kişiler de, Satıcı’nın Satıcı Paneli’ndeki satıcı hesabına, kendi belirleyecekleri kullanıcı adı ve şifresi ile erişebilecektir. Satıcı’nın ve yetkilendirdiği bu kişilerin kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğunda olup bu kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler tüm sorumluluk Satıcı’da olmak üzere bizzat Satıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Satıcı, bu iş ve işlemlerin kendisi bakımından geçerli ve bağlayıcı olduğunu, bunları kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   4. Satıcı, işbu Sözleşme'yeSatıcı Paneli üzerinden ulaşabilecektir

 

  1. Ürün/Hizmet’e İlişkin Düzenlemeler
   1. Ürün/Hizmet’in Nitelikleri
    1. Satıcı, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürün/hizmetlere ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine, düzenlemelere ve idari kararlara uygun davranacak, bu kapsamda ilgili mevzuat hükümlerini, düzenlemeleri ve idari kararları ve Platform’dan Satışı Uygun Olmayan Ürünler Listesi’nde yapılacak değişiklikleri sürekli takip edecek ve Platform’dan Satışı Uygun Olmayan Ürünler Listesi’nde yer alan ve/veya ilgili mevzuat hükümleri, düzenlemeler ve/veya idari kararlar uyarınca satışı, teşhiri, pazarlaması, tanıtımı ve/veya reklamı yasaklanan ürün/hizmetleri Platform üzerinden satışa sunmayacaktır.
    2. Ürün/Hizmet’in satışı, teşhiri, pazarlaması, tanıtımı ve/veya reklamı için tüm hak, yetki ve sorumluluk Satıcı’nın bizzat kendisinde olup Satıcı, bunların ilgili mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık ve hak ihlali yaratmayacağını kabul eder.
    3. Satıcı, Platform’da kendisi tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu Ürün/Hizmet ile bunlardan kaynaklanan taahhütlerden kendisinin sorumlu olduğunu ve YDA’nın bu kapsamında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
    4. Satıcı, Platform’da satışa sunacağı Ürün/Hizmet’i, Platform Kuralları’nda yer alan listeleme kurallarına uygun şekilde listeleyeceğini, bu kapsamda Ürün/Hizmet’in özelliklerini doğru, güncel ve eksiksiz şekilde ekleyeceğini, Ürün/Hizmet’i satışa uygun şekilde fotoğraflayacağını ve -var ise- videolarını çekeceğini ve Ürün/Hizmet’in her türlü içerik ve görselleri ile bunların yeterliliğinin Platform Kuralları’nda belirlenen standartlara uygun olmasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
    5. Satıcı, Platform’da yayımladığı Ürün/Hizmet’e ilişkin olanlar da dahil olmak üzere her türlü görsel, içerik, detay açıklaması (fiyat, materyal, beden, marka ve model de dahil) ve sair bilgi/belgeleri, YDA’ya doğru, güncel, tam ve eksiksiz şekilde sağlamakla yükümlü olup bu bilgi/belgelerin YDA’ya herhangi bir üçüncü kişi aracılığıyla sağlanması halinde de bu yükümlülüğün geçerli olacağını ve her durumda bu bilgi/belgelerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan, güncelliğinden ve hukuka uygunluğundan ve bunlar dahilindeki taahhütlerin yerine getirilmesinden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu taahhüt eder.

 

  1. Satıcı'nın Sağladığı İçeriğe İlişkin Yükümlülükleri
   1. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi'nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için YDA ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
   2. Satıcı, Websitesi'nde kendisi tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu ürünler ile bunlardan kaynaklanan taahhütlerden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve YDA’nın bu kapsamında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Satıcı, (katalog sistemine eklenmesi için ürün önermesi de dâhil olmak üzere) YDA'ya sağladığı ya da önerdiği her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi ve içeriklerin, ürün özellikleri, stok oranı, ürün bilgileri ve sair her türlü ürün içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği, gerçekliği ve hukuka uygunluğundan münhasıran sorumlu olduğunu, Satıcı'nın sağladığı herhangi bir içerik sebebiyle YDA'nın zarara uğraması halinde, YDA’nın zararını ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   3. 4.13. Satıcı, YDA'ya, satışa sunduğu ürüne ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") uyarınca eser niteliğini haiz videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere görsel ve işitsel unsurlara ilişkin FSEK'in ilgili maddelerinde verilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına ilişkin olarak, sayı, kopya, baskı, konu, mecra, ülke ve süre bakımından sınırsız, üçüncü kişilere de kullandırılabilecek nitelikte ve bedelsiz şekilde tüm hakları verdiğini/vereceğini, bu görsel ve işitsel unsurların eser sahibinin veya hak sahibinin bizzat kendisi olduğunu, işbu hakları vermeye ehil ve yetkili olduğunu, bu görsel ve işitsel unsurların kullanımının başta FSEK olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir kişiye ait hakları (fikri mülkiyet hakkı dâhil) ihlal etmediğini/etmeyeceğini, YDA'nın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu kapsamda YDA'nın adli ve/veya idari merciler tarafından verilen kararlar dolayısıyla ödeme yapması halinde YDA’nın ödediği tutarları Satıcı'ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu taahhüt eder.
   4. Satıcı, Websitesi'ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, Websitesi'nde satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü satış, teşhir, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetinde herhangi bir sayı, kopya, baskı, konu, mecra (Google, Yandex ve diğer çevrim içi arama motorları da dahil), ülke sınırlaması olmaksızın ve fakat Sözleşme süresiyle sınırlı olarak, YDA tarafından ve YDA tarafından yetkilendirilecek kişiler tarafından kullanılmasına bedelsiz şekilde muvafakat ettiğini (şüpheye mahal vermemek adına, YDA işbu hak ve yetkiyi mevzuata uygun çerçevede yerine getirecektir), işbu muvafakati vermeye ehil ve yetkili olduğunu ve işbu markaların kullanımının başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir kişiye ait hakları (marka ve sair sınai mülkiyet hakkı da dahil) ihlal etmediğini/etmeyeceğini, YDA'nın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu kapsamda YDA'nın adli ve/veya idari merciler tarafından verilen kararlar dolayısıyla ödeme yapması halinde YDA’nın ödediği tutarları Satıcı'ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu taahhüt eder.

 

  1. Satıcı'nın Satış, İlan ve İade Koşulları ile Mevzuata Uyuma İlişkin Yükümlülükleri
   1. Satıcı, (i) işbu Sözleşme ve gerekmesi halinde eklerinde bulunan satış, ilan ve iade koşullarını düzenleyen düzenlemelere/hükümlere (ii) E-Ticaret Mevzuatı'na, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki tüm ilgili kanunlara ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği (tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesine ilişkin ikinci bölüm hükümleri başta olmak üzere) ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki ikincil düzenlemeler başta olmak üzere Websitesi'nde satışa sunduğu ürünlere uygulanabilir olduğu ölçüde ilgili mevzuat hükümlerine, (iii) yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının idari karar ve düzenlemelerine uygun davranacağını, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca satış sırasında ve öncesinde Alıcı'ya Websitesi'nde satışa sunduğu ürünler ile ilgili bir bilgilendirme yapılması gerekmekte ise Alıcı'ya bu bilgilendirmeleri tam ve eksiksiz şekilde yapacağını ve bu kapsamdaki her türlü sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
   2. Satıcı satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemek, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamak, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Ayrıca Satıcı, Sanal Mağaza'sında sözleşme ekinde verilen "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı'nın işbu maddeye aykırı davranışı sebebiyle YDA’nın bir zarara uğraması halinde Satıcı, YDA’nın zararını ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   3. Satıcı, her daim, işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini özenli şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, Satıcı, Websitesi'ndeki satışlarında tüketici şikâyetlerine sebebiyet vermeyecek ve gerek YDA gerek üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına ilişkin ilgili yükümlülüklerine uygun olarak satış gerçekleştirecektir.

 

  1. Satıcı'nın Orijinal Ürün Satma Yükümlülüğü
   1. Satıcı, Sanal Mağazası'nda satışa sunduğu ve satışını yaptığı ürünlerin orijinal olmasını sağlamakla yükümlüdür. Kaçak, sahte ürünler veya içerikler ya da korsan kopyalar; yasa dışı olarak taklit edilmiş, çoğaltılmış veya üretilmiş ürünler ve üçüncü kişilerin fikrî mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler yasaklı ürünler arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda Satıcı, Sanal Mağaza'dan satışa sunduğu ürünlerin orijinal olduğunu, YDA'nın ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, YDA’ya ürünlerin orijinal olmadığıyla ilgili herhangi bir üçüncü kişi talebinin gelmesi halinde bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve faturaları eksiksiz olarak derhal YDA’ya temin edeceğini, aksi halde YDA’nınSatıcı'nın Sanal Mağaza'dan yapmakta olduğu tüm satışlarını durdurma hakkını ve Satıcı'ya karşı sözleşmenin ilgili maddelerindeki yaptırımlara ilişkin önlemlerialabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Ürün/Hizmet’e İlişkin İndirim, Promosyon ve Kampanya Uygulamaları
   1. YDA, Satıcı'nın Satıcı Paneli üzerinden onay vermesi halinde, Ürün/Hizmet’e ilişkin maliyetine YDA’nın ve/veya Satıcı’nın katlanacağı indirim, promosyon ve kampanya uygulamaları yapabilecek olup Satıcı, maliyetine Satıcı’nın katlanacakları bakımından, onay verdiği indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarının tüm maliyetini karşılamayı taahhüt eder. Satıcı, işbu madde kapsamında vermiş olduğu onayı her zaman geri alabilecek olup onayını geri alması geri alma anına kadarki sorumluluğunu hiçbir suretle ortadan kaldırmayacaktır.
   2. Satıcı, indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına konu edilen Ürün/Hizmet’in indirimli satış fiyatlarını ve yapılan indirimin miktar/oranlarını doğru, tam ve eksiksiz girecek, söz konusu indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına tedarik edebileceği sayıda Ürün/Hizmet’i dahil edecek, söz konusu indirim, promosyon ve kampanya uygulamaları ve bunlara ilişkin her türlü mecra yapılacak reklam ve tanıtımlar dahilinde girmiş olduğu stok adedi kadar Ürün/Hizmet’i, belirlenen indirimli satış fiyatları ile satışa sunacak ve bu indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına konu Ürün/Hizmet’e ilişkin siparişleri tedarik edememe sebebiyle iptal etmeyecektir.

 

  1. Satıcı'nınWebsitesi'ni Kötüye Kullanmama Yükümlülüğü
   1. Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, YDA'nın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda YDA’nın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
   2. Satıcı, Websitesi'ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar'ıWebsitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette YDA kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.
   3. Satıcı, YDA’nın önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi'nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, YDA’ya veya Alıcılar'aspam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
   4. Satıcı, Websitesi'nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla YDA tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi'ndekiprofiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
   5. Satıcı, sosyal medya mecraları üzerinden YDA ve Alıcıları aleyhine olumsuz yorumlarda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
   6. Satıcı, Platform’dan yapılacak Ürün/Hizmet satışlarıyla sınırlı olmak üzere, Alıcı ile Platform’dan yapılacak satışlarda yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve bu satışlar bakımından yalnızca Platform üzerinden ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Platform’dan yapılacak Ürün/Hizmet satışlarıyla sınırlı olmak üzere, her ne surette olursa olsun, Alıcı’nın Satıcı ile Platform dışında iletişime geçme ve/veya Platform dışında satın alma talebine olumlu cevap vermeyecek, YDA’nın bilgisi olmaksızın Alıcı ile Platform dışında iletişime geçmeyecek, Alıcı ile Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak ve Alıcı’yı Platform’daki satış işlemlerinden vazgeçirecek ve farklı alışveriş mecralarına (internet siteleri de dahil) yönlendirecek şekilde herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir.
   7. Satıcı’nın Alıcı’yı Satıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin alışveriş mecralarına (internet siteleri de dahil) yönlendirmesi Platform Kuralları’nda yer alan adil ve işbirlikçi ticaret etiği kurallarına aykırı olup Satıcı, Platform’daAlıcı’ların soru sorma özelliğini Alıcı’yı farklı alışveriş mecrasına (internet siteleri de dahil) yönlendirme amacıyla kullanmayacak, gönderi içerisine farklı alışveriş mecralarına (internet siteleri de dahil) yönlendirme amacı taşıyan pazarlama/tanıtım/reklam malzemeleri (ilanlar, broşürler, kataloglar, hediye çekleri ve kuponlar da dahil) ve/veya herhangi bir promosyon malzemesi ve numune ürün gibi Ürün dışında ürün eklemeyecek, Ürün/Hizmet’in detay sayfasında farklı bir alışveriş mecrasının (internet siteleri de dahil) pazarlamasını, reklamını ve tanıtımını yapmayacaktır.

 

  1. Satıcı'nın Fatura Kesme ve Yükleme Yükümlülüğü
   1. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı'ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelere, YDA tarafından oluşturulan alan aracılığıyla yer verecektir.

 

  1.  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
   1. Satıcı, Ürün/Hizmet’i Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; Ürün/Hizmet’e ilişkin markaların ve SMK anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, kendisine ait olduğunu veya Ürün/Hizmet’in bizzat kendisi tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinden satın alındığını veya sınai mülkiyet hakkı sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu ve/veya ilgili mevzuat uyarınca usulüne göre paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş ve başta SMK’nın 152. maddesi ve sair maddeleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sınai mülkiyet hakkı tükenmiş Ürün olduğunu taahhüt eder.
   2. Satıcı, Ürün/Hizmet’in ayrıca FSEK uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde, Ürün/Hizmet’i Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; eser sahibinin veya hak sahibinin bizzat kendisi olduğunu veya Ürün/Hizmet’i eser sahibinin veya hak sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu taahhüt eder.
   3. Satıcı, Ürün/Hizmet’in herhangi bir kişiye ait haklara (fikri ve sınai mülkiyet hakkı da dahil) tecavüz etmediğini/etmeyeceğini, YDA’nın Ürün/ Hizmet’le ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerinden sorumlu olmadığını ve Ürün/Hizmet ile ilgili herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını ve bu kapsamdaki her türlü sorumluluğun bizzat Satıcı’ya ait olduğunu taahhüt eder.
   4. İhlal başvurusunda bulunmak isteyen Satıcı; iletişim bilgileri, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen bandrol formu ya da FSEK kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi, Şikâyet konusu Ürün/Hizmet’in fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller, Şikâyete konu Ürün/Hizmet’i gösterir internet adresi gibi bilgi ve belgeleri başvurusuna ekleyerek YDA’ya başvurmalıdır. YDA, talebin incelenmesi için asgari gerekli belge ve bilgilerin olmadığı başvuruları işleme almama hakkına sahip olup Satıcı YDA’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamda YDA’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve YDA’yı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bildirim ve bilgilendirmeler, Dahili İletişim Sistemi – Satıcı Paneli üzerinden yapılabilecektir.
   5.  YDA tarafından yapılacak inceleme yalnızca Satıcı’dan temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlıdır. Yapılan inceleme neticesinde hak ihlali olduğu tespit edilirse YDA ürünlerin satışını durdurma, sanal satış ofisini/yerini kapatma, siteye erişimi kısıtlama hakkına sahiptir.

 

  1. Satıcı’nın Diğer Yükümlülükleri
   1. Satıcı, Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uyacak ve gerek Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca gerekse de Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz şekilde, YDA’yı, YDA’ya ait markaları ve sair gayri maddi unsurlarını kötüleyici veya bunları hedef gösteren, YDA’nın ticari itibarını ve söz konusu markaları ve sair gayri maddi unsurları zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde ve haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacaktır.
   2. Satıcı, Platform’da kendisi tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu Ürün/Hizmet ile bunlardan kaynaklanan taahhütlerden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve YDA’nın bu kapsamında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
   3. Satıcı, her türlü ticari reklam ve tanıtımın Platform’da yayımlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için doğabilecek tüm maliyetleri karşılamayı ve YDA ile tam iş birliği içinde olmayı kabul eder.
   4. Satıcı,  Sözleşme’ye, sözleşme eki protokollere, uyum kurallarına, ETK’ya, TKHK’a, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki tüm ilgili kanunlara ve Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği (tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesine ilişkin ikinci bölüm hükümleri başta olmak üzere) ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki ikincil düzenlemeler başta olmak üzere Ürün/Hizmet için uygulandığı ölçüde ilgili mevzuat hükümlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının idari karar ve düzenlemelerine uygun davranacağını, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca satış sırasında ve öncesinde Alıcı’ya Ürün/Hizmet ile ilgili bir bilgilendirme yapılması gerekmekte ise Alıcı’ya bu bilgilendirmeleri tam ve eksiksiz şekilde yapacağını ve bu kapsamdaki her türlü sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu taahhüt eder.

 

MADDE 4:

YDA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. YDA’nın Satıcı Tarafından Sağlanan Bilgi ve İçeriğe İlişkin Hak ve Yükümlülükleri
   1. YDA, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. YDA, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların YDA’dan talepte bulunması ya da bu kurumlara YDA tarafından bildirim yapılmasının öngörüldüğü durumlar (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması) ile yürürlükteki E-Ticaret Mevzuatı ve tüketicinin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin YDA tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.
   2. YDA, E-Ticaret Mevzuatı ve tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ise yer sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu kapsamda YDA'nın, Satıcı tarafından Websitesi'nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. YDA, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. YDA ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının veya yetkili kamu kurumunun kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.
   3. YDA'nınSatıcı'nınWebsitesi'nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi veya bu hususa ilişkin yargı mercii kararının kendisine bildirilmesi ya da Ticaret Bakanlığı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendisine bildirim yapılması halinde YDA söz konusu içeriğin yayından kaldırılması da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlü olduğu aksiyonları alacaktır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun YDA'dan herhangi bir tazminat talep edemez.
  2. Sıralama Uygulamaları
   1. Websitesi'nde ürün listelenirken akıllı sıralama, artan fiyat, azalan fiyat, satış miktarı, yorum sayısı, yeni ürün, ürün notu ve mağaza puanı parametrelerine göre sıralama yapılmakta olup, ürünler tavsiye edilirken öncelikli olarak akıllı sıralamaya göre listelenmektedir.
   2. Akıllı sıralama ile ürünlerin sıralanmasında, arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam kriterleri belirleyici olmaktadır. Söz konusu algoritma kriterleri (parametreler) belirli katsayılara sahip olup, bunların katsayılarına göre çalışan algoritma sonucunda ürünlerin sıralaması belirlenmektedir.
   3. Satıcı'nın Sanal Mağazası'nın kendi talebi üzerine veya işbu Sözleşme ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerin ortaya çıkması halinde YDA tarafından askıya alınması veya kapatılması durumunda, Satıcı'nın Sanal Mağazası tekrar açıldığında, askıya alma/kapama süresi boyunca trafik kaybı sebebiyle Sanal Mağaza'daki ürünleri sıralamada geri düşebilmektedir. Böyle bir durumda, Satıcı YDA'dan herhangi bir zarar tazmininde bulunmayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. YDA Tarafından Sağlanan Fotoğraf Stüdyosu Hizmeti
   1. YDA, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkânı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen YDA'nın takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, YDA veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri YDA'ya veya stüdyoya sunacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu hizmet kapsamında fotoğraf stüdyosunda çekilen fotoğraflara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı kapsamındaki tüm haklar YDA'ya ait olacaktır.

 

MADDE 5:

MALİ HUSUSLAR

  1. Satıcı’nın Satış Bedeli Konusundaki Hakkı ve Ödeme Yapılması
   1. Satıcı, işbu Sözleşme'de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.
   2. Satıcı’nın, Aracılık Hizmetleri’nden faydalanması, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini, Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan hüküm ve esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmesi şartına bağlıdır.

 

  1.  YDA Komisyon Bedeli
   1. Platform’da üyelik ve mağaza açmak ücrete tabi değildir.
   2. Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak komisyon bedelidir. Komisyon bedellerine ilişkin oranlar, Satıcı'nın satışa sunduğu ürünün ait olduğu kategoriye göre belirlenmektedir. Her bir kategorideki komisyon bedeli oranı işbu Sözleşme ekinde verilen “Kategorilere İlişkin Komisyon Oranları Tablosu”nda gösterildiği şekilde uygulanmaktadır. YDA,oranları güncel piyasa koşulları ve gerekliliklere göre değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
   3. Komisyon ödemesi her bir satış için tahsil edilecektir.
   4. Komisyon Bedeli Satıcı'nın üyelik sürecindeki satışa sunduğu ürünün ait olduğu kategori seçimine bağlı olarak değişmektedir. Satıcı'nın hatalı kategoride ürün açması halinde, YDA, ürünlerin doğru kategoriden satılması için kategori taşıması yapma hakkına sahiptir. Satıcı, YDA tarafından kategori taşıması yapılması halinde Satıcı'dan alınacak komisyon, Komisyon Bedeli'ne uygun şekilde değişiklik gösterebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   5. YDA, zaman zaman, Satıcı'ya bilgi vermek veya Satıcı Paneli'nde ilan etmek suretiyle ve Satıcı lehine olacak şekilde, Satıcı özelinde veya ürün bazında Komisyon Bedeli'ni dönemlik olarak (örneğin, kampanya dönemlerinde) veya kalıcı şekilde azaltma hakkını saklı tutar. İşbu hallerde Taraflar ilgili yazışmaları e-posta aracılığıyla yürütecek olup, uyuşmazlık halinde YDA’nın kayıtları esas alınacaktır.

 

  1.  Pazarlama Hizmet Bedeli
   1. YDA’nınWebsitesi üzerinden yapılan satışları artırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama ve tanıtımın için karşılığı olarak, YDA Satıcı'dan tamamlanan her ürün satışı başına Satıcı ile kararlaştırıldığı şekilde ve işbu sözleşmenin eki olmak üzere “Pazarlama Hizmet Bedeli Protokolü” yapılarak bu protokolde verilen oranlarda pazarlama bedeli ("Pazarlama Hizmet Bedeli") tahsil edebilir. Pazarlama Hizmet Bedeli kapsamına YDA’nınSatıcı'nın her bir ürününü pazarlamak, tanıtmak için hem Websitesi hem de üçüncü taraflar nezdinde yürüteceği tüm reklam çalışmaları girmekte olup, hizmetin detay koşulları doğrudan YDA tarafından belirlenmektedir.

 

  1. Satış Bedelinin Ödenmesi
   1. YDA, Satıcı'nın ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı'ya ulaştırması ve ürün satış bedelinin E-Ticaret Mevzuatı kapsamında YDA'nin tasarrufuna girdiğinin kabul edilmiş sayılması şartlarının sağlanmasını takiben sözleşme ekinde verilen “Kategorilere İlişkin Komisyon Oranları Tablosu”ndaki vade süresinde ürün satış bedelini, ilgili Hizmet Bedelleri'ni ve gerekli olması halinde işbu Sözleşme'nin diğer hükümlerinde belirtilen tutarları mahsup ederek, Satıcı'nın belirtmiş olduğu banka hesabına ödeyecektir. Satıcı, Alıcı'dan bu kapsamda yapılacak tahsilat ve Satıcı'ya yapılacak ödeme işlemlerine ilişkin olarak YDA’yı yetkilendirmektedir.
   2. Satıcı, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olacak şekilde Banka, şube, hesap sahibi ve İban bilgilerini YDA ile paylaşacak ve hesap detaylarına ilişkin değişiklikleri Satıcı Paneli üzerinden YDA’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Satıcı'nın aşağıda bildirmiş olduğu banka hesap bilgisinin değişmesi durumunda, değişikliği YDA’ya bildirilmediği takdirde, YDA tarafından Satıcı’nın en son bildirilen banka hesabına yapılan ödemeler ile YDA Satıcı'ya ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.
   3. YDA tarafından Satıcı’ya ödemesi yapılmasına rağmen Ürün/Hizmet satış bedellerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Alıcı’ya iade edilmesi gereken herhangi bir durumun varlığı dolayısıyla yapılacak iadelerde, Satıcı, YDA tarafından kendisine yapılan ödeme tutarını derhal YDA’ya iade edecektir. Satıcı, iade ve değişim hallerinde kargo bedelinin kendisi tarafından karşılanacağını; buna istinaden YDA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
   4. Satıcı ayrıca, ödeme hizmeti sağlayıcısından kaynaklı masraflar başta olmak üzere, özellikle cayma hakkı kullanımı ve ayıplı mal/hizmet sebebiyle iade işlemlerine yönelik olarak YDA nezdinde doğabilecek her türlü masraf, gider ve ödeme tutarlarından, bizzat sorumlu olduğunu, bu masraflardan ve Satıcı'dan yapılacak hizmet kesintilerinden YDA’nın sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   5. Satıcı, YDA’nın, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuki sebebi her ne olursa olsun tüm muaccel alacaklarını (Komisyon Bedeli, Pazarlama Hizmet Bedeli, Pazaryeri Hizmet Bedeli, Alıcı'ya iade edilen ürün satış bedelleri, sunulan diğer her türlü hizmete ilişkin bedeller, (aşağıda tanımlandığı üzere) Cezai Şartlar'ın tutarları ve Satıcı'nın onay verdiği indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarının tüm maliyetleri de dahil) ve adli ve/veya idari merci kararlarına istinaden yaptığı ödeme tutarlarını Satıcı için tutulan cari hesaba işleme ve Satıcı'nın borç bakiyesini netleştirme ve bu tutarları Satıcı'ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
   6. Satıcı, YDA’nın aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde, YDA tarafından işbu Sözleşme kapsamında Satıcı'ya yapılacak ödemeleri erteleme veya askıya alma hakkına sahip olduğunu ve Madde 5.4.1.'de verilen sürenin uygulanmayacağını kabul eder ve ayrıca bu durumlarda, Satıcı, YDA’dan herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
   • Hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi (Satıcı'nın Alıcı ile anlaşmalı işlem yapması; Satıcı'nın Alıcı ile aynı kişi olup hayali işlem yaratması; Satıcı'nın dolandırıcılık niteliğinde işlem yapması; Satıcı'nın dolandırıcılık yaptığı tespit edilen satıcılar ile ilişkilendirilmesi; Satıcı'nın orijinal olmayan ürün de dahil olmak üzere hukuka aykırı ürün satışı yapması; Satıcı'nın kampanya, kargo, muadil ürün, kupon, iade, yorum, görünürlük arttırma ve sair Websitesi süreçlerini hile / kasıt / ağır kusur / suistimal/ aldatma/ dolanma yolu ile YDA’yı zarara uğratmaya yönelik iş ve işlemler yapması; Satıcı'nın şüpheli işlemlerin varlığının tespit edilmesi de dahil) ve/veya
   • Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Satıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki ya da Alıcılara karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğinin Tüketici Hakem Heyeti, adli ve/veya idari merci kararlarının/ taleplerinin karşılanması ve külli halefiyet dolayısıyla alacak devri halinde alacaklı tarafın değişmesi de dahil)
   1. YDA, Satıcı'ya dair şikayetlerin yoğunlaştığını veya Satıcı tarafından satılan ürünlerin fikri ve sınai haklara ilişkin yükümlülüklere uygun olmadığını re'sen veya üçüncü kişi şikayeti üzerine tespit ettiği hallerde, halihazırda YDA nezdinde bakiyesi olmayan Satıcı'dan bakiye oluşturmasını talep edebilir. Satıcı, YDA’nın bu talebine uyacağını, aksi takdirde, hali hazırda YDA'nın kendi nezdinde oluşan zararlardan dolayı Satıcı aleyhine yargı yollarına başvurabileceğini ve YDA'nınSatıcı'ya karşı cezai şartlar ile ilgili maddede belirtilen aksiyonları alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu süreçte, Satıcı'nın siparişlerine ilişkin sorumluluğu aynen devam edecektir.
   2. Satıcı, cari hesabının YDA nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, YDA'nın alacağını Satıcı'ya bildirmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde YDA'nın aşağıda verilen banka hesabına ödeyecektir.

     Banka Şube adı/kodu     : ZİRAAT BANKASI

Hesap sahibi                : YDA Bilgi Teknojileri A.Ş.

IBAN                            :TR93 0001 0013 3397 7258 2850 02

   1. YDA, Satıcı'nın borç bakiyesini ödememesi halinde, Satıcı cari hesabına işlenen her kalem için işleme tarihinden itibaren TCMB tarafından ilan edilen ticari temerrüt faizi oranında faiz işletme ve cari hesaba kaydedilen alacakları bu şekilde hesaplanan faizi ile isteme hakkına sahiptir.
  1.  Ek Hizmetler
   1. Satıcı, Websitesi'ndeki Sanal Mağazası'ndan yapacağı ürün satışları için işbu Sözleşme'nin akdedilmesiyle birlikte YDA’nın sağladığı işbu Sözleşme'nin ekindeki Özel Kargo Protokolü'ne de taraf olacaktır. Satıcı, işbu Sözleşme ekindeki Özel Kargo Protokolü'nün ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. Satıcı'nın YDA tarafından belirlenen adette ürün listelemek için herhangi bir ücret ödemesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Satıcı, YDA tarafından belirlenen eşiğin üzerindeki adette ürün listeleyebilmesi için Satıcı'nın isteğine bağlı olarak listeleme paketi satın alma imkanı bulunmaktadır. Listeleme paketi kapsamında belirtilen paket tutarının ödenmesi karşılığında listeleme hakkı kazanılır. Listeleme hakkı satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar, Satıcı Paneli’nde düzenlenmekte ve ayrıca Sözleşme ekind everilmektedir. Satıcı, listeleme hakkı satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Listeleme hakkı satın alımına dair bilgileri sözleşme ekinde verilmektedir.
   3. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, 5.5.'te belirtilen listelemede ürünlerinin ön plana çıkarılması, çevrim içi arama motorlarında veya sair internet kanalı aracılığıyla yapılan aramalarda Websitesi'ndeki ürünlerinin ön plana çıkarılması için YDA'ya reklam puanı ücreti ödeyebilir. Bu kapsamda, ürün başına satıcının belirlediği miktarda reklam puanı satın alınabilir. Reklam puanı satın alımına ilişkin tüm şart ve koşulları, Satıcı Paneli'ndedüzenlenmektedir. Satıcı, reklam ücretine ilişkin şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   4. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak YDA'nin sunduğu e-fatura hizmetinden faydalanabilir. E-fatura hizmetleri kapsamında belirlenen paket tutarının ödenmesi karşılığında, ilgili paket kapsamında e-fatura hizmeti alımına hak kazanılır. E-fatura hizmeti satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar Satıcı Paneli'ndeki Ödeme ve Fatura Yönetimi sekmesinde düzenlenmektedir. Satıcı, bu hizmeti satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   5. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak YDA'nin depolama hizmetinden faydalanabilir. Depolama hizmetleri kapsamında belirlenen paket tutarının ödenmesi karşılığında ilgili paket kapsamında depo hizmeti alımına hak kazanılır. Depo hizmeti satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar Satıcı Paneli'ndedüzenlenmektedir. Satıcı, bu hizmeti satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak YDA'nin sunduğu mağazam hizmetinden faydalanabilir. Tek bir platform üzerinden, birden çok pazar yeri ve e-ticaret platformunda eş zamanlı olarak satış yapma ve mağazaları yönetme imkanına yönelik hizmetler kapsamında belirlenen paket tutarının ödenmesi karşılığında, ilgili paket kapsamında mağaza süreç yönetimi hizmeti alımına hak kazanılır. Mağazam hizmeti satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar Satıcı Paneli’ndedüzenlenmektedir. Satıcı, bu hizmeti satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   7. YDA'ninSatıcı'ya sağladığı ek hizmetler için, YDA'dan bağımsız olarak üçüncü taraflardan hizmet alımı gerçekleştirmesi gerekmesi halinde, ilgili üçüncü tarafın YDA'ya sağladığı hizmetler için YDA'nın herhangi bir kontrolü ve/veya müdahalesi olmaksızın hizmet bedelinde değişiklik yapması durumunda, üçüncü tarafın yaptığı bu bedel değişikliği Satıcı'ya doğrudan uygulanacaktır.

 

 

 

 

MADDE 6:

ARACILIK HİZMETLERİ’NİN KOŞULLARI İLE ARACILIK HİZMETLERİ’NİN KISITLANMASI, ASKIYA ALINMASI VE SONLANDIRILMASI

  1. Aracılık Hizmetleri’nin Koşulları
   1. Satıcı’nın, Aracılık Hizmetleri’nden faydalanması, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini, Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan hüküm ve esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmesi şartına bağlıdır.
   2. YDA, Platform’u ve Aracılık Hizmetleri’ni “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekliyle” sağlamaktadır; Sözleşme’de açıkça belirtilenlerin dışında bunların mevcudiyetine, sürekliliğine, eksiksizliğine, işlevselliğine ve Satıcı’nınPlatform’dan elde edeceği ticari getiriye ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir.
   3. Satıcı, YDA’nın Aracılık Hizmetleri dâhilinde aracılığını yaptığı hizmetlerin sağlayıcısı üçüncü kişilerin (Taşıyıcı ve ödeme hizmeti sağlayıcısı da dâhil) herhangi bir nedenle Satıcı’ya hizmet sunmaması halinde ilgili hizmetler ile bağlantılı Aracılık Hizmetleri’ni Satıcı’ya sunamaması dolayısıyla herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamda YDA’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve YDA’yı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Aracılık Hizmetleri’nin Kısıtlanması, Askıya Alınması ve Sonlandırılması
   1. Aracılık Hizmetleri (a) Platform Kuralları’nda önceden Satıcı’dan açıklama talep edileceği belirtilen nesnel ölçütlerin varlığı halinde Satıcı’ya açıklama için süre verilerek veya (b) Platform Kuralları’ndaSatıcı’dan açıklama talep edilmesinin gerekmediği belirtilen nesnel ölçütlerin varlığı halinde ve özellikle de (i) Aracılık Hizmetleri’inin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılmasını gerektiren bir mevzuat hükmünün varlığı halinde, (ii) kamu düzenini ilgilendiren durumlarda, (iii) gecikmesinde sakınca bulunan hallerde veya (iv) dolandırıcılık, veri ihlalleri veya diğer siber güvenlik riskleri içeren durumlarda, Satıcı’danaçıklama talep edilmeksizin gerekçenin Satıcı’ya bildirilmesini takiben derhal YDA tarafından herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Mağaza ve ürün kapama nedenleri sözleşme ekinde verilmektedir.
   2. Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, Satıcı’nın satışa sunduğu Ürün/Hizmet’in Sözleşme’nin ilgili maddesi uyarınca geçici veya kalıcı olarak kapatılması suretiyle Platform’da satışının kısıtlanmasını; Aracılık Hizmetleri’nin askıya alınması, Satıcı’ya sunulan Aracılık Hizmetleri’nin geçici olarak durdurulması ve Aracılık Hizmetleri’nin sonlandırılması ise Satıcı’ya sunulan Aracılık Hizmetleri’nin kalıcı olarak durdurulmasını ifade eder. YDA tarafından Aracılık Hizmetleri’nin sonlandırılmasına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihte Sözleşme feshedilmiş sayılır.
   3. YDA, Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılmasını gerektiren ve Platform Kuralları’nda önceden Satıcı’dan açıklama talep edileceği belirtilen nesnel ölçütlerin herhangi birinin varlığı halinde gerekçesini açık ve anlaşılır şekilde belirterek Satıcı’dan açıklama talep eder ve açıklamasını sunması için Satıcı’ya en az 3 (üç) iş günü süre verir.
   4. Aracılık Hizmetleri’nin Satıcı’ya açıklama için süre verilerek kısıtlandığı, askıya alındığı veya sona erdirildiği haller için geçerli olmak üzere, YDA, Satıcı’nın verilen süre içinde açıklama sunmaması veya Satıcı tarafından sunulan açıklamaların yetersiz olması halinde verilen sürenin bitiminden itibaren derhal Aracılık Hizmetleri’ni kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Bu durumda YDA, Aracılık Hizmetleri’ni kısıtlama, askıya alma veya sona erdirmeye ilişkin kararını, Satıcı’nın açıklama sunması halinde, Satıcı’nın açıklamasının YDA’ya ulaştığı tarihten 7 (yedi) iş günü içinde; Satıcı’nın açıklama sunmaması halinde ise, açıklama için verilen 3 (üç) iş günlük sürenin bitiminde Satıcı’ya bildirir.
   5. Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda Satıcı yalnızca mevcut siparişlerine ilişkin iş ve işlemleri Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olmaması şartıyla yürütür.
   6. Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılmasına ilişkin YDA’ninSatıcı’ya yapacağı bildirimler Dahili İletişim Sistemi üzerinden ve ayrıca Satıcı’nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri’nden biri vasıtasıyla; Satıcı’nın açıklaması ise Dahili İletişim Sistemi üzerinden yapılacaktır.
   7. Aracılık Hizmetleri’ne ilişkin kısıtlama veya askıya alma kararının kaldırılması ya da Aracılık Hizmetleri’ne son verilen Satıcı ile YDA arasında yeniden aracılık sözleşmesi yapılması halinde, YDA tarafından Satıcı’nın daha önce erişim sağladığı Platform’a ilişkin bilgilere yeniden erişim sağlamasına gecikmeksizin imkan tanınır.
   8. Satıcı, aşağıda yer alan ölçütlerin, YDA bakımından Sözleşme ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren ve Satıcı'ya açıklama sunması için süre verilmesinin YDA bakımından telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına sebep olabilecek nesnel ölçütler olduğunu; bu ölçütlerin varlığı halinde, YDA'nınSatıcı'ya gerekçesini açık ve anlaşılır şekilde belirterek yapacağı bildirim ile Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın derhal tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul eder:
    1. Websitesi'nin kapatılması ve/veya Satıcı'nın satış yaptığı ilgili kategorinin kapatılması
    2. Satıcı'ya ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumların ortaya çıkması
    3. Satıcı'nın, önceden YDA'nın onayını almaksızın birden fazla satıcı hesabı açması veya satıcı hesabını üçüncü kişilere kullandırması
    4. Satıcı'nın Sözleşme kapsamında yer alan gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi
    5. Satıcı'nınYDA'ya ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve bu kapsamdaki yükümlülüklerini ihlal etmesi
    6. Satıcı'nın, YDA'yı, YDA'ya ait markaları ve sair gayri maddi unsurlarını kötüleyici veya bunları hedef gösteren, YDA'nın ticari itibarını ve söz konusu markaları ve sair gayri maddi unsurları zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunması ve/veya haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunması
    7. Satıcı'nın acze düşmesi, iflas etmesi (müflis olması), tasfiyeye girmesi, haciz işlemlerine maruz kalması, sermaye kaybı ve borca batıklık halinde olması, yönetimi için kayyum atanması ve/veya benzeri bir uygulamaya maruz kalması
    8. Satıcı'nın ve/veya Satıcı'yı doğrudan/dolaylı olarak kontrol eden (pay sahipliği, yönetim veya sair yollar ile) kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör/suç örgütü olarak kabul edilen yapılarla bağlantılı olduğu ya da bunlara destek sağladığı bilinen ve/veya farklı ülke veya uluslararası örgütlerin yaptırım listelerine dahil olan kişilerin bulunması.

MADDE 7:

TAZMİNAT

  1. Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan diğer tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla, Satıcı,
 1. Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini, Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan hüküm ve esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz veya hiç yerine getirmemesi,
 2. Satıcı’nın veya Satıcı’nın İlişkili Kişiler’inin iş, işlem veya tasarrufları ve/veya
 3.  (a) ve (b) kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak yöneltilen herhangi bir iddia, talep, şikâyet, istem, takip, soruşturma, tedbir ve dava

nedeniyle doğan her türlü hukuki, mali, idari, teknik ve/veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, YDA’nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını; bu nedenlerle, YDA’ya karşı yöneltilebilecek her türlü hak, alacak, maddi/ manevi zarar-ziyan ve tazminat talebinden YDA’yı beri kılacağını ve bu kapsamda YDA’yı savunacağını ve bu nedenlerle, YDA’nın doğrudan ve dolaylı olarak, mahrum kaldığı/kalabileceği karı (itibar kaybı ve gelir kaybı da dahil) ile maruz kaldığı/kalabileceği zararların (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere adli ve/veya idari para cezaları, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat ödemeleri de dahil yaptığı tüm ödemeler ile mahkeme masrafları, vekalet ücretleri, vergi, resim ve harç da dahil tüm masrafları) tamamını, herhangi bir mercii ve/veya mahkeme kararı gerekmeksizin, YDA’nın yazılı talebini müteakip, hiçbir itiraz ileri sürmeden, derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Şüpheye mahal bırakmamak adına, YDA’nın söz konusu hakkını kullanması YDA’nınSözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve YDA Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
  2. Satıcı, YDA aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal sürecin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde YDA'nın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde YDA'ya temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle YDA nezdinde doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı'ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı'ya yapılacak tüm ödemelerden tahsil edilebilecektir.
  3. Satıcı, YDA'nın Hizmetler dahilinde aracılığını yaptığı hizmetlerin sağlayıcısı üçüncü kişilerin (lojistik firmaları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları da dahil) herhangi bir nedenle Satıcı'ya hizmet sunmaması halinde ilgili hizmetler ile bağlantılı Hizmetler'i Satıcı'ya sunamaması dolayısıyla herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamda YDA'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve YDA'yı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8:

CEZAİ ŞART

  1. Orijinal Olmayan Ürün Satışı
   1. YDA tarafından işbu Sözleşme ilgili hükmüne aykırı olarak Satıcı'nın orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı YDA’ya toplamda 30.000 TL (otuz bin Türk lirası) tutarından az olmamak kaydıyla bahse konu her bir sahte ürün bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, YDA’nın bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, YDA’nın işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.
  2. Haksız Sipariş Reddi
   1. Satıcı, Sanal Mağazası'ndan sattığı ürünlerine ilişkin verilen siparişleri haklı gerekçesi olmadığı takdirde reddetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. Ürün satışa sunulduğu halde stok bulunmaması, sipariş reddi için haklı gerekçe olarak kabul edilmemektedir.
   3. YDA tarafından Satıcı'nın haklı gerekçesi olmaksızın Alıcılar'ın siparişlerini reddettiğinin tespit edilmesi halinde, Satıcı YDA’ya aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, YDA’nın bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, YDA’nın işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.
 • Reddedilen ürün bedeli 0 TL – 250 TL arasında ise 100 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 250 TL – 500 TL arasında ise 150 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 500 TL – 1.000 TL arasında ise 200 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 1.000 TL – 5.000 TL arasında ise 300 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 5.000 TL ve üzeri ise 400 TL.

 

  1. Geciken Kargolama
   1. Satıcı, Sanal Mağazası'ndan sattığı ürünlerine ilişkin verilen siparişleri, satışında belirttiği azami tarihe kadar kargoya vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. YDA tarafından Satıcı'nın verilen siparişleri taahhüt ettiği süreyi aşacak şekilde gecikmeli olarak kargoya verdiğinin tespit edilmesi halinde, Satıcı YDA’ya aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, YDA’nın bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, YDA'nın işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.
 • Ürünün kargoya verilmesinde 1 gün gecikilir ise 100 TL
 • Ürünün kargoya verilmesinde 2 gün gecikilir ise 200 TL
 • Ürünün kargoya verilmesinde 3 gün ve üzeri sürede gecikilir ise 300 TL 
  1. Gereği Gibi (Kusurlu, Eksik, Ayıplı, Hasarlı ve Benzeri) Ürün Teslim Edilmemesi
   1. Satıcı’nın Ürün’ü Alıcı ile arasındaki mesafeli satış sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri ile ticari reklam ve tanıtımlarına uygun şekilde gereği gibi (kusurlu, eksik, ayıplı, hasarlı ve benzeri) teslim etmemesi halinde, her bir gönderi içinde gereği gibi teslim edemediği Ürünler’in net satış bedellerinin toplamına karşılık gelen aşağıda belirtilen cezai şartı ödemeyi taahhüt eder.
 • Gereği gibi teslim edilmeyen ürün bedeli 250 TL – 500 TL arasında ise 50 TL
 • Gereği gibi teslim edilmeyen ürün bedeli 500 TL – 1000 TL arasında ise 75 TL
 • Gereği gibi teslim edilmeyen ürün bedeli 1.000 TL – 5.000 TL arasında ise 100 TL
 • Gereği gibi teslim edilmeyen ürün bedeli 5.000 TL üzeri ise 200 TL

 

  1. Yanlış Ürün Teslimi
   1. Satıcı’nın, Alıcı’nın sipariş ettiği Ürün’den farklı bir ürün (yanlış ürün) göndermesi halinde (Platform Kuralları’nda tarif edildiği şekilde), her bir gönderi içinde yanlış gönderdiği Ürünler’in net satış bedellerinin toplamına karşılık gelen aşağıda belirtilen cezai şartı ödemeyi taahhüt eder:
 • Yanlış teslim edilen ürün bedeli 250 TL – 500 TL arasında ise 50 TL
 • Yanlış teslim edilen ürün bedeli 500 TL – 1000 TL arasında ise 75 TL
 • Yanlış teslim edilen ürün bedeli 1.000 TL – 5.000 TL arasında ise 200 TL
 • Yanlış teslim edilen ürün bedeli 5.000 TL üzeri ise 300 TL

 

  1. Satıcı, işbu Sözleşme'nin ilgili maddeleri kapsamında düzenlenen cezai şartların ("Cezai Şartlar") bizzat YDA tarafından belirlenen zamanlarda fatura edileceğini, Cezai Şartlar'ın YDA tarafından fatura edilmesi ile faturanın düzenleme tarihi itibariyle muaccel olacağını, söz konusu fatura tutarlarını derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini, YDA’nın söz konusu fatura tutarlarını Satıcı için tutulan cari hesaba işleme ve Satıcı'nın borç bakiyesini netleştirme ve Satıcı'ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu beyan ve kabul eder.
  2. Cezai Şartlar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 179. maddesi mahiyetinde, ifaya ekli ceza (asıl borçla birlikte cezanın ifası) niteliğindedir. Cezai Şartlar'ın ödenmesi, YDA’nın Cezai Şartlar'ın yanı sıra tazminat talep etmesine ve Sözleşme'de yer alan diğer yaptırımları uygulamasına engel değildir.
  3. Satıcı, Cezai Şartlar'ın tutarlarına yönelik gerekli değerlendirmelerde bulunduğunu, Cezai Şartlar'ın, bunları ödeme yükümlülüğünün meydana geliş zamanına bakılmaksızın Satıcı bakımından makul ve karşılanabilir olduğunu, fahiş olmadığını ve Cezai Şartlar'ın ödenmesinin ve/veya kesilmesinin hiçbir koşul ve şart altında ekonomik mahvına neden olmayacağını, dolayısıyla YDA’dan Cezai Şartlar'ın indirilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Cezai Şartlar'ın doğmasına sebep ihlalden etkilenen Alıcı'ya, söz konusu Cezai Şartlar tutarında Websitesi üzerinden diğer satıcıların satışa sunduğu ürünlerden yapılacak alışverişlerde de geçerli olmak üzere YDA tarafından müşteri memnuniyet kuponları tanımlanabilecektir. Satıcı, söz konusu kuponların YDA tarafından tanımlanması halinde bu kuponların maliyetleri ve ürünlerin tedarik edilmemesi dolayısıyla yürütülen muadil ürün uygulaması nedeniyle YDA tarafından katlanılan maliyetlerin, YDA tarafından Satıcı'dan talep edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Satıcı, Websitesi'nde faaliyet gösteren diğer satıcıların ihlalleri dolayısıyla
  1. bu satıcılardan tahsil edilen Cezai Şartlar'ın tutarları ile maliyeti karşılanan müşteri memnuniyet kuponları ile
  2. maliyeti YDA tarafından E-Ticaret Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine uygun olacak şekilde karşılanan müşteri memnuniyet kuponlarının,

kendisininWebsitesi'nde satışa sunduğu ürünlerde geçerli olmasına işbu Sözleşme ile onay verdiğini kabul ve beyan eder.

 

MADDE 9:

GİZLİLİK

  1. Taraflar, Taraflar’ın, çalışanlarının, pay sahiplerinin, temsilcilerinin, yöneticilerinin, yetkililerinin, danışmanlarının ve diğer yardımcı kişilerinin Sözleşme'nin imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme dönemi içinde, kendilerine dolaylı veya dolaysız olarak verilmiş olan ya da kendilerinin Sözleşme konusu nedeniyle erişmiş oldukları tüm bilgileri ve kendilerine diğer Taraflar'ca açıklanan tüm bilgileri ("Gizli Bilgi"), büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun vermemeyi veya alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, bu gizlilik yükümünün işbu Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Taraflar'dan birisinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, Taraflar'dan birisinin gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler, Taraflar'dan birisinin
 1. işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmeksizin öğrenmiş olduğu bilgiler,
 2. yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari veya yargısal mercilerin talebi gereğince yetkili makamlara açıklanması gereken bilgiler ile
 3. YDA’nınWebsitesi kullanıcıları arasında çıkan uyuşmazlıklarda, Alıcılar'ın veya diğer satıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek kullanıcılarına ilettiği bilgiler (böyle bir durumda diğer Taraflar'a ait Gizli Bilgi'yi açıklayacak olan Taraf mümkün olan en kısa süre içerisinde ve Gizli Bilgi'yi açıklamadan önce diğer Taraflar'a yazılı bildirimde bulunacak ve sadece gerekli olan ölçüde Gizli Bilgi'yi açıklamak ve gizliliği koruyabilmek için alınabilecek makul önlemleri alacaktır)

Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  1. Taraflar kendi Gizli Bilgi'lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Taraf'ın Gizli Bilgi'lerini korumakta da göstereceklerdir. Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçilere, alt çalışanlara ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere Gizli Bilgi'leri aktarabilecektir; ancak bu kişiler bilgilerin Gizli Bilgi olduğu konusunda yazılı olarak uyarılacaklardır. Taraflar, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendi talimatlarıyla çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını, böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Her ne nedenle olursa olsun, Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, Satıcı, yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal olarak saklamakla yükümlü olmadıkça, Sözleşme’nin sona erdiği veya feshedildiği tarihi müteakip en geç 7 (yedi) gün içinde, Gizli Bilgi’leri, YDA’ya geri verecek, imha edecek ve/veya kalıcı şekilde silecektir (imha etti veya kalıcı şekilde sildi ise, bunu YDA’ya belirtilen süre içinde yazılı olarak beyan edecektir).

 

MADDE 10:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  1. KVKK uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmıştır. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi süreci kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, KVKK ile birlikte yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Satıcı, Sözleşme’nin ifasıyla ilgili olarak YDA’dan gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandıracak, YDA’ya gerekli tüm bilgi, belge ve desteği ek bir bedel talep etmeksizin sağlayacak; YDA ile etkin şekilde iş birliğinde bulunacaktır
  2. Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyebilmek amacıyla Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak ekte yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Protokol” düzenlenmiştir.
  3. Sözleşme’nin 10. maddesi, her ne nedenle olursa olsun, Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir

 

MADDE 10:

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. YDA’ya ait Platform ve Platform’a ilişkin her türlü unsur ve içerik (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı arayüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program ve uygulama da dahil) ve bunlarla bağlantılı olarak SMK ve FSEK başta olmak üzere ilgili mevzuat anlamındaki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklar YDA’ya ait olup her türlü fikri mülkiyet hakkı ile YDA’nın mülkiyetindedir. Satıcı, YDA’nın veya YDA’nın iştirakleri, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını YDA’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, besliyorum.com mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
  2. Satıcı Paneli üzerinde satıcı hesabının oluşturulması, Satıcı’yaPlatform’a/Satıcı Paneli’ne erişim, Platform’u kullanma ve/veya Aracılık Hizmetleri’nden faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Satıcı’yaPlatform’a ve/veya YDA’nın Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’na ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir.
  3. Satıcı’nın, Platform’u ve/veya YDA’nın Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nı kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un ve/veya Satıcı Paneli’nin kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, basması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, analiz etmesi, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), sökmesi, yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi, tekrar yayınlaması veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır
  4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Bu Hakların İhlaline Yönelik Şikâyet Başvurusu veSonuçlandırılması
   1. Fikri ve Sınai MülkiyetHakları
    1. Satıcı, Ürün/Hizmet’i Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; Ürün/Hizmet’e ilişkin markaların ve SMK anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, kendisine ait olduğunu veya Ürün/Hizmet’in bizzat kendisi tarafından, sınai mülkiyethakkısahibindensatınalındığınıveyasınaimülkiyethakkısahibiveyaonunrızasıileüçüncükişilertarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu ve/veya ilgili mevzuat uyarınca usulüne göre paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş ve başta SMK’nın 152. maddesi ve sair maddeleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sınai mülkiyet hakkı tükenmiş Ürün olduğunu taahhüteder.
    2. Satıcı, Ürün/Hizmet’in ayrıca FSEK uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde, Ürün/Hizmet’i Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; eser sahibinin veya hak sahibinin bizzat kendisi olduğunu veya Ürün/Hizmet’i eser sahibinin veya hak sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu taahhüteder.
    3. Satıcı, Ürün/Hizmet’in herhangi bir kişiye ait haklara (fikri ve sınai mülkiyet hakkı da dahil) tecavüz etmediğini/etmeyeceğini, YDA’nın Ürün/ Hizmet’le ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerinden sorumlu olmadığını ve Ürün/Hizmet ile ilgili herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını ve bu kapsamdaki her türlü sorumluluğun bizzat Satıcı’ya ait olduğunu taahhüteder
   2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikâyet Başvurusu

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu Dahili İletişim Sistemi / Satıcı Paneli, noter veya KEParacılığıyla aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde YDA’ya yapılacaktır:

 • İhlal bildiriminde bulunanın hak sahipliğini gösterir TPMK tarafından düzenlenen tescil belgesi (marka tescil, tasarım tescil, patent tescil), Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi (yetki belgesi)
 • Vekil aracılığıyla ihlal bildiriminde bulunuluyor isevekaletname
 • İhlal bildiriminde bulunan gerçek kişiyse:
 • Ad – soy ad
 • T.C. kimlik no
 • Adres bilgileri
 • E-posta adresi
 • Varsa KEP adresi
 • İhlal bildiriminde bulunan tüzel kişiyse:
 • Unvan
 • Adres bilgileri
 • E-posta adresi
 • Varsa KEP adresi
 • Şikayet edilen ürünün fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller (mahkeme kararı, bilirkişi raporu vb.)
 • Şikayete konu ürünü gösterir internet adresi (linkler)
 • Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olunacağına dair beyan
   1. YDA, Sözleşme’nin ilgili maddesi kapsamında belirtilen hususları içermeyen ve bu usulde yapılmayan başvuruları işleme almama hakkına sahip olup Satıcı YDA’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamda YDA’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve YDA’yıen geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. YDA, şikâyet başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren yasal süre içinde şikâyete konu Ürün/Hizmet’i yayımdan kaldırarak şikâyeti sonuçlandıracak ve durumu Satıcı’ya ve hak sahibine bildirecektir.
   3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikâyet Başvurusuna İtiraz

Satıcı, Sözleşme’nin ilgili maddesi kapsamında yapılan fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusunaistinadenÜrün/Hizmet’inyayımdankaldırılmasıhalinde,sözkonusubaşvuruyaitirazını,yukarıdabelirtilen hususları içerecek şekilde Dahili İletişim Sistemi/Satıcı Paneli, noter veya KEP aracılığıyla YDA’yayapacaktır:

 • İtirazda bulunanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı; tüzel kişi olması halinde unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belge,
 • İtirazıngerekçeleri,yayımdankaldırılanÜrün/Hizmet’inşikâyettebulunanınfikrivesınaimülkiyethaklarınıihlal etmediğine dair belge vedeliller,
 • Ürün/Hizmet’in orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarakgeriyedoğrufikrivesınaimülkiyethakkısahibiniveyahaksahibininverdiğiyetkiyleürünüpiyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge vedeliller,
 • Satıcı’nın, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dairbeyanı.

YDA, Sözleşme’nin ilgili maddesi kapsamında belirtilen hususları içermeyen itiraz başvurularını işleme almama hakkına sahip olup Satıcı YDA’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamda YDA’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve YDA’yı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüteder

   1. Şikâyet Başvurusunun Sonuçlandırılması
    1. Satıcı’nın itirazında haklı olduğunun Sözleşme’nin ilgili maddesi kapsamında sunulan bilgi vebelgelerden açıkça anlaşılması halinde YDA, şikâyete konu Ürün/Hizmet’i itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren yasal süre içinde yeniden yayımlar ve durumu hak sahibi ile Satıcı’ya gecikmeksizinbildirir.
    2. YDA,fikrivesınaimülkiyethakkıihlaliniispatlayıcıyenibelgelersunulmadıkça,aynı Ürün/Hizmetveiddiayalişkin şikâyet başvurularını işleme almayacak ve bu durumu başvuru sahibine bildirecektir.
    3. YDAtarafındanyapılacakincelemeyalnızcaSatıcı’danteminedilenbilgivebelgelerinincelenmesiilesınırlıdır.

 

MADDE 11:

MÜCBİR SEBEPLER

  1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, e-ticaret ekosistemini etkileyecek boyuttaki mevzuat değişiklikleri veya Taraflar'dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar'dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
  2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır

 

MADDE 12:

MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. Sözleşme'nin Devri
   1. Satıcı, YDA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme'deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
   2. YDA’nın yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.
   3. YDA, Sözleşme kapsamındaki haklarını, alacaklarını, menfaatlerini ve yükümlülüklerini, Satıcı’ya herhangi bir bildirim yapmaksızın veya Satıcı’dan izin almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edebilir
  2. Tadil ve Feragat
   1. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
   2. Taraflar’ca imza edilmeyen veya elektronik ortamda onaylanmayan feragatler geçerli değildir. Taraflar’dan herhangi birinin, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, diğer Taraf’dan, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya diğer Taraf’ın herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır
  3. Delil Sözleşmesi
   1. Satıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile YDA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  4. Tarafların İlişkisi
   1. İşbu Sözleşme'nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz'i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.
  5. Sözleşme'nin Bütünlüğü
   1. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.
  6. Bölünebilirlik
   1. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek,  ilgili hüküm ve şart Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

  1. Damga Vergisi
   1. İşbu Sözleşme ve eklerinden damga vergisi doğması halinde damga vergisi ve sair masraflar Satıcı ve YDA tarafından eşit olarak karşılanacak olup, tamamı önce YDA tarafından ödenecek ve akabinde yarısı Satıcı'ya fatura edilecektir.

MADDE 13:

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

  1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
  2. İşbu Sözleşme'den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

MADDE 14:

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) ana madde ve 6 (altı) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir

SANAL MAĞAZA AÇILIŞ GEREKLİ BELGE LİSTESİ

YDA aşağıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

Sermaye şirketleri için gerekli evraklar:

 1. Vergi levhası fotokopisi
 2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
 5. Vergi kimlik numarası
 6. MERSİS numarası
 7. KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi
 8. Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adından en az biri
 9. Merkez adresi
 10. Telefon bilgisi

Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık için gerekli evraklar

 1. Ortaklık sözleşmesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Faaliyet belgesi
 4. İmza sirküleri
 5. Vergi levhası
 6. Vergi kimlik numarası
 7. MERSİS numarası
 8. KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi
 9. Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adından en az biri
 10. Merkez adresi
 11. Telefon bilgisi

YASAKLI ÜRÜN LİSTESİ

Aşağıda listelenen ürünlerin besliyorum.com üzerinden satışına, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyum amacıyla izin verilmemektedir.

İnternette satışı yapılacak ürünlerin sağlık beyanı olarak tabir edilen (yaraları iyileştirir vb.) ve yalnızca ilaçlara atfedilebilecek açıklamalar içermesi mevzuata aykırıdır. Bu kapsamda listede yer alan beyanların ve benzerlerinin besliyorum.com’da ürün görsel, isim ve açıklamalarında kullanımı kesinlikle yasaktır. Söz konusu beyanları içeren ürünler yayından kaldırılmaktadır. Listedeki örneklerle sınırlı olmadığını, listenin bilgilendirme amaçlı olduğunu unutmayınız

Platform Kurallarına Aykırı Ürünler

  • Terörle veya herhangi bir suçla ilişkili örgüt ve cemaatlere övgü içeren, Türklüğe, Atatürk'e, milli ve manevi değerlere karşı hakaret içeren, terör örgütlerinin, suç örgütlerin veya ırkçı grupların amblemlerini yansıtan ürünlerin satışı yasaktır.
  • Etnik, milli, dini, siyasi, kültürel ayrımcılık içerebilecek, insan haklarının korunması ve düşünce özgürlüğü gibi temel değerlerle bağdaşmayan, toplumsal ayrışma ve çatışmayı körükleyici söylem ve görselleri barındıran ürünlerin satışı yasaktır.
  • Bir canlıya, topluluğa hakaret eden, aşağılayan ya da bunlara karşı şiddet içeren görselleri, söylemleri barındıran ürünlerin satışı yasaktır.
  • Çocukların ve gençlerin korunması amacıyla, şiddete ve zararlı maddelere özendirici olabileceği değerlendirilen söylem ve görselleri barındıran ürünlerin satışı yasaktır.
  • Aile ve çocukların korunması amacıyla, müstehcenlik içeren ürün görsellerine izin verilmemektedir.
  • Çocuk vücudunun teşhiri kapsamında değerlendirilebilecek ürün görsellerinin yüklenmesine izin verilmemektedir. Bu nedenle, çocuk giyim ürünlerinde canlı manken kullanılmaması, ürünlerinizin kolayca onaylanabilmesini sağlayacaktır.
  • Hayvanlara karşı saldırı veya kovma amacı taşıyan ürünlerin satışı yasaktır.
  • Kürk çiftliklerinde yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen kürklerin (Tilki, Rex, Astragan, Vizon vb.) ve
  • Egzotik hayvan derilerinin (Yılan, Timsah, Tay vb.) satışı yasaktır
  • Hayvan uyutulması için ilaçların satışı ve reklamı yasaktır.
  • Yasaklı hayvan türlerinin satışı yasaktır.

İnternette Satışı Yasak Ürünler

  • Sahte / Taklit /Lisanssız / Bandrolsüz Ürünler
  • Yüz Fotoğrafı / İsimler / İmzalar (Lisanslı ürünler hariç)
  • Sahte Para ve Sahte Belgeler
  • Ateşli Silahlar /Satışı Yasak Bıçaklar/ Yanıcı ve Patlayıcılar
  • Amonyum Nitrat ve kütlece %28’den daha fazla Amonyum Nitrattan gelen Azot içeren Gübre
  • Askeri Teçhizat / Polis Teçhizat
  • Resmi Üniformalar
  • Biber Gazı ve Elektroşok
  • Kilit Açıcılar
  • Çalıntı Mallar / Seri Numarası Çıkarılmış Ürünler
  • Telsizler: Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler kapsam dışındadır.
  • Sakıncalı Telekomünikasyon Cihazları
  • Şifreli Yayın Çözücüler ve Şifreli Yayıncılara Ait Decoderler
  • Dinleme Cihazları, gizli kamera
  • Web ortamında Saldırı ve Program Kırma Yazılımları
  • Alkollü içecekler
  • Etil Alkol / Metil Alkol / Metanol
  • Tütün mamulleri / Elektronik Sigara ve Tamamlayıcı Parçalar
  • Uyuşturucu maddeler
  • İlaç testlerini (Uyuşturucu, Alkol testi vb.) Geçmeye Yardımcı Ürünler
  • Her Türlü Lens / Numaralı Gözlük Çerçevesi
  • Tıbbi Cihazlar: Sadece "Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunulan tıbbi cihazlar satışa açılabilir. Yetki belgesi sunmayanların ilgili ürünleri satışa açılmayacak. Hastanın kendi kendine kullanamayacağı, mutlaka bir sağlık meslek mensubu yardımı ile uygulanması ya da kullanılması gereken veya sadece sağlık meslek mensuplarının kullanımına yönelik tıbbi cihazlar satılamaz.
  • Covid 19 Tanı Kitleri
  • İşitme Cihazı / Protez / Ortez
  • Reçeteli / Reçetesiz İlaçlar
  • Veterinerlik Tıbbi Ürünleri
  • Bitkisel Tıbbi ürünler / Homeopatik Tıbbi Ürünler: Herhangi bir tıbbi ilaçla aynı etkiyi doğurduğu veya herhangi
  • Bir hastalığı tedavi ettiği açıklamasını içerir (kutusunda veya ürün açıklamasında) bitkisel ürünler
  • Enteral Beslenme Ürünleri /Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar, Özel Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları / Sporcu Besinleri: Herhangi bir tıbbi ilaçla aynı etkiyi doğurduğu veya herhangi bir hastalığı tedavi ettiği açıklamasını içerir (kutusunda veya ürün açıklamasında) bitkisel ürünler satılamaz.
  • Kozmetik Ürünler: Kozmetik ürünlerin tanıtımlarında; 1.Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardımcı olmak, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar 2.Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia eden veya ima eden beyanlar. 3.Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar, kullanılamaz.
  • Tarım İlaçları ve İlaçlama Makinaları: Zirai mücadele alet/makinaları ile tarım ilaçlarının satışı için, Tarım Bakanlığı'nın il müdürlüklerince verilen “Bayilik İzin Belgesi” olmayan satıcıların ürünlerinin satışına izin verilmez. (El tipi/bahçe tipi aletlerin satışında yetki belgesi aranmaz.)
  • İnsan Sağlığına Zararlı Ürünler / Kanserojen Maddeler
  • İnsan ve Diğer Canlı Organları
  • Canlı Hayvan
  • Soğuk Zincirin Bozulmaması Gereken veya Günlük Tüketilmesi Gerekli Taze Gıda Ürünleri
  • Sağlık Bakanlığı veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın Tarafından Yasaklanmış Ürünler
  • Airbag ve Ekipmanları
  • Emniyet Kemeri Adaptörü
  • Pornografik İçerikli ve Cinsel Aktiviteye İlişkin Ürünler: Ürünlerde pornografik görseller kullanılamaz. Fantazi giyim ve aksesuarlar ile cinsel aktiviteye yönelik ürünler görsellerde canlı manken kullanılmaması şartına bağlı olarak +18 etiketi ile yayına açılabilir.
  • E-posta adres ve listeleri / Telefon numaraları / İnternet Üyelik Hesapları
  • Ürün Vasfına Sahip Olmayan Listelemeler
  • Hediye Çeki / İndirim Kuponları
  • Promosyon Ürünleri ve MEB tarafından ücretsiz sağlanan öğrenci yayınları
  • Hisse Senedi / Tahvil / Bono / Sanal Para
  • Kültür ve Tabiat Varlıkları
  • Madalya ve Nişanlar: Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası, devlet nişanı, cumhuriyet nişanı, liyakat nişanı satılamaz.
  • Alım Satımı Devlet İznine Tabi Olan Mallar
  • Kaçak ve İthalatı Yasak Ürünler
  • Hakkında Toplatma Kararı Verilmiş Kitap ve Yayınlar
  • Toplatma Kararı Verilmiş Ürünler
  • Yasaklı yayınlar

KATEGORİLERE İLİŞKİN KOMİSYON ORANLARI TABLOSU

Ürün Kategorisi

Alt Kategori

Ürün Grubu

Kategori Komisyon % (KDV Dahil)

Vade (İş Günü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSTELEME HAKKI SATIN ALIMINA İLİŞKİN TÜM ŞART VE KOŞULLAR

Platforma satıcılar tarafından sınırsız sayıda ürün yüklenmesi mümkün olamayacağından, satıcı seviyesine bağlı olarak her seviyedeki satıcının bir ürün listeleme üst sınırı bulunmaktadır. Satıcılarımızın YDA tarafından belirlenen eşiğin üzerindeki adette ürün listeleyebilmesi için Satıcı'nın isteğine bağlı olarak listeleme paketi satın alma imkânıçerçevesinde aşağıdaki gibi aksiyon alınacaktır:

PLATFORM ALIŞVERİŞ SİSTEMİ KOŞULLARI

    1. Genel
  1. Platformdaki alışveriş sistemi, Satıcı ve Alıcı sıfatına sahip kişilerin alım-satım konusunda çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak Websitesi'nin alt yapısının kendilerine sunulması; Websitesi üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için Satıcı'nın ürünü Alıcı'ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve Alıcı tarafından YDA’ya ödenen ürün/hizmet bedelinin, Hizmet Bedelleri de dahil işbu Sözleşme'de öngörülen YDA alacaklarının mahsup edilerek Satıcı'nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan sistemdir.
  2. YDA hiçbir surette Satıcı ve Alıcı arasındaki mesafeli satış ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerden ve satıştan Alıcı'ya karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran sorumludur. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumludur ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapar.
    1. Ürün/Hizmet Satışı
  1. Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu çerçevede, Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır.
  2. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket eder. Satıcı'nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  3. Alıcı, Websitesi'nde Sanal Mağazası'nda ilan edilen ürün ve hizmetleri Websitesi alt yapısını kullanarak satın alır. Satıcı'nın ürün veya hizmetlerini Websitesi'nde satışa sunması; satışa sunulan ilanın Satıcı'nın Sanal Mağazası'nda yayınlandığı anda başlar.
  4. Satıcı, Alıcı'nın siparişinin oluşması ve sipariş bedelinin Alıcı'dan tahsili ile siparişin tamamlanması akabinde Alıcı ile arasında mesafeli satış sözleşmesi akdedilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Satın alma akabinde ürün/hizmet bedeli YDA tarafından Alıcı'dan tahsil edilir. Alıcı, Websitesi üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, YDA'ya ödeme yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Satıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde Alıcı tarafından ürün/hizmet bedelinin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için YDA’yıyetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının herhangi başka bir yolla gerçekleştirilmesi durumunda YDA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacak olup, Alıcı ve Satıcı'nın hak ve borçları da işbu Sözleşme'de belirtilen hükümlere tabi değildir.
  6. Satıcı, Alıcı'nın ödeme yapması akabinde Websitesi'nde öngörülen sistem ve usule uygun olarak ürün/hizmet satışını gerçekleştireceğini, ürün teslimini ve hizmet ifasını işbu Sözleşme ve Satıcı ile Alıcı arasında akdedilen mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. YDA, Websitesi'nde satışa sunulan ürünlere ilişkin ürünün yer aldığı kategori bazında bir Alıcı tarafından tek siparişte alınabilecek azami ürün adedini belirleme hakkına sahiptir. Söz konusu azami ürün alım adetleri, ürün ilan sayfasında yayınlanır. Satıcı, Satıcı Ofisi üzerinden satışa sunduğu ürünlerin azami kategori limitlerine ilişkin olarak değişiklik talep etme hakkını haizdir. YDA, bu değişiklik taleplerini güncel tüketici davranış analizlerine göre kabul veya reddedebilir.
    1. Ürün Paketleme ve Kargolama
  1. Satıcı tarafından Alıcı'ya gönderimi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. Satıcı, Websitesi'nden verilen siparişlere ilişkin paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır.
  2. Ödemenin YDA tarafından Alıcı'dan tahsil edilmesini müteakip, YDA ilgili siparişi Satıcı Ofisi'nde yeni sipariş statüsünde Satıcı'ya anlık olarak bildirir. Bu bildirimin akabinde Satıcı, Satıcı Ofisi'nde belirlediği süre içerisinde ve her halde en geç ilgili mevzuatta belirlenen sürede ürünü Alıcı'nı belirttiği adrese ulaştırılmak üzere, işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara göre kargo veya lojistik ya da kurye firmalarına teslim eder.
  3. Satıcı, YDA’nın sağladığı Özel Kargo Kampanyası aracılığıyla sağlanan kampanya kodlarını kullanarak gönderi yapmayı ve YDA tarafından sağlanan bu kampanya kodları ile yalnızca Websitesi üzerinden verilen ilgili siparişlerin gönderisi sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YDA tarafından oluşturulan kampanya kodları ve ürünler fiziken kargo veya lojistik firmasına ve aynı anda teslim edilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk münhasıran Satıcı'ya ait olup Satıcı, YDA ve/veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan tüm zararları karşılayacaktır.
  4. Ürünlerin taşımasının YDA’nın sağladığı Özel Kargo Kampanyası aracılığıyla yapıldığı durumlarda Satıcı, Özel Kargo Kampanyası'nı düzenleyen ve sözleşme ekinde verilen Özel Kargo Protokolü'nün tüm hüküm ve koşullarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Satıcı, Alıcı'nın sipariş verdiği ürünün taşıma sırasında zayi olması, üründe hasar meydana gelmesi ve/veya ürün teslimatının gecikmesi de dahil olmak üzere taşıma hizmetinden kaynaklı tüm taleplerin tek muhatabının taşıyıcı olacağını, dolayısıyla taşıma hizmetleri kaynaklı tazmin süreçlerinin taşıyıcı ile bizzat Satıcı tarafından yürütüleceğini, bu kapsamda YDA'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve YDA’yı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul eder.
    1. İade
  1. Alıcı tarafından iade edilen ürünün Satıcı tarafından teslim alındığına dair bilgi Websitesi'nde belirtilen şartlar ve süreler dahilinde (her halükarda ürünün Alıcı tarafından ilgili kargo firmasına teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde) ilgili kargo firmasınca doğrudan YDA’ya bildirilmektedir. Alıcı'nın tüketici mevzuatında belirlenen hükümler kapsamında cayma hakkını kullandığından YDA’nın haberdar olması halinde YDA ayrıca bir inceleme ve Satıcı'dan açıklama beklemeksizin ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini Alıcı'ya ödeyecek olup, söz konusu bedelleri Satıcı'dan tahsil edilecektir.
  2. Satıcı, Alıcı'nın iade ettiği ürünleri kabul etmekle yükümlü olup, iade talebine ilişkin (i) Satıcı'nın ürünü teslim almasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde veya (ii) Satıcı ürünü teslim almasa dahi Alıcı tarafından kargo firmasına teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde cevabını YDA’ya iletmesi zorunludur.

Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilen ve Satıcı tarafından teslim alınan ürünler tüketici mevzuatı ve ilgili sair mevzuat uyarınca iade edilmeye uygun değilse; Satıcı, Websitesi üzerinden YDA’ya iadeyi kabul etmeme sebebini, (i) Satıcı'nın ürünü teslim almasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde veya (ii) Satıcı ürünü teslim almasa dahi Alıcı tarafından kargo firmasına teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bildirecektir.

Satıcı'nın iade talebini reddettiğini YDA’ya bildirmesinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde, ilgili ürünü Alıcı'ya göndermek üzere kargoya teslim etmesi gerekmektedir. Satıcı, bu süre içerisinde ürünü tam ve eksiksiz şekilde Alıcı'ya teslim etmezse, YDA tarafından Alıcı'nın ücret iadesi talebi onaylanarak Alıcı'ya ücret iadesi sağlanır.

  1. Satıcı, Alıcı'nın iade ettiği ürünü kargodan teslim almak imtina eder veya teslim alıp YDA’ya bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan Alıcı'ya ürünü geri gönderirse ve Alıcı bu durumu YDA’ya bildirilirse, YDA iade talebini onaylayarak Alıcı'ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu madde kapsamında, Satıcı YDA’nın katlandığı bedelleri YDA’yaderhal ödemekle yükümlüdür.

ÖZEL KARGO PROTOKOLÜ KARGO FİYATLARI TABLOSU

 1. Protokol'ün Amacı ve Konusu
  1. İşbu özel kargo protokolü, Satıcı ve YDA arasındaki Satıcı İş Ortaklığı ve Aracılık Hizmetleri Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Protokol'de tanımlı olarak kullanılan ibareler, Protokol'de aksi düzenlenmedikçe Sözleşme'deki anlamlarını haiz olacaktır.
  2. Satıcı, işbu Protokol ile Satıcı Paneli'nde ilan edilecek olan kargo ve lojistik firmaları ile iş birliğinden faydalanacaktır. Bu doğrultuda YDA, Kargo Firmalarının entegre edilmiş olduğu hizmet bedeli Satıcı Paneli sistemi üzerinden Satıcı'ya işbu Protokol hüküm ve koşullarına uygun olarak kargo hizmeti satın alması konusunda destek verecektir.
  3. Şöyle ki; işbu Protokol'de düzenlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde YDA, Kargo Firmaları ile akdettiği/akdedeceği sözleşmeler aracılığıyla elde ettiği indirimli kargo hizmeti birim fiyatlarından faydalanma hakkını Satıcı'ya sunmaktadır. Satıcı bu Kargo Firmaları arasından çalışmak istediği Kargo Firmasını seçerek platformda satışını yaptığı ürünlerin alıcıya teslimini sağlamak amacıyla kargo hizmeti satın alacaktır. Bu sayede Satıcı'nın ayrıca başka bir kargo firması ile anlaşmasına gerek kalmamakta ve Satıcı platformdaki Sanal Mağazası'ndan yaptığı satışlarda işbirliği kapsamında YDA’nın sağladığı indirimli kargo hizmetinden faydalanarak ürünlerini Kargo Firmalarının sunduğu indirimli kargo fiyatları ile alıcıya gönderebilmektedir.
  4.  Yukarıdakiler çerçevesinde, işbu Protokol'ün konusu, Satıcı'nın iş birliği koşulları çerçevesinde websitesinden satışa sunduğu ürünlerle ilgili olarak, indirimli kargo hizmetinden faydalanmasına ilişkin özel kargo kampanyası katılım ve işleyiş şart ve koşulları ile Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.
 2. Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
  1. Satıcı Özel Kargo Kampanyası hizmetinden faydalanmak için aşağıdaki ön koşulları yerine getirmelidir:
   1. Platform üzerinden aldığı siparişlerin kargo aşamasında ürün teslimat bilgilerini, YDA tarafından iş birliği yapılmış ve kendisinin çalışmak istediği Kargo Firması'nı sistemden seçmelidir. Böylelikle YDA, Satıcı'nın seçimine bağlı olarak, Satıcı'nın çalışmak istediği Kargo Firması'nı sisteme yükleyecektir. Satıcı'nın çalışmak istediği Kargo Firmasını Protokol süresince her daim değiştirme hakkı saklıdır.
   2. Yukarıda belirtilen ön koşullar Satıcı Paneli’nde verilmektedir. Satıcı bu koşullarda E-Ticaret Mevzuatı'na uygun olarak YDA tarafından yapılacak güncellemeleri Satıcı Panelinden takip etmeyi ve işlemleri buna göre gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.
   3. Yukarıdaki koşulları gerçekleştiren ve çalışmak istediği Kargo Firması'nı seçen Satıcı'ya indirimli kargo hizmetinden yararlanması için YDA tarafından her siparişe özel farklı bir indirim kodu tanımlanacaktır.
   4. İndirim kodu ile yararlanılacak fiyatlar Satıcı Panelinde görebilecektir.
   5. İndirim kodu sadece kargo bedelini satıcının karşıladığı"kargo bedelini satıcı öder" ürün tiplerinde geçerlidir.
  2. İndirimli Özel Kargo Kampanyası
   1. Satıcı göndereceği ürüne ilişkin kargo kampanya kodunu ve teslimat bilgilerini Satıcı Paneli üzerinden alır ve kargo kodunu içeren evraktan oluşan kargo şablonunu kargo paketinin üzerine yapıştırır/ekler. Yazım ve operasyonel aksaklıkların önüne geçmek adına kargo şablonu çıktısı eklenmesi tavsiye edilir. Kargo Firması işlemi sağlarken indirim kodunu da sisteme işler.
   2. Satıcı indirimli kargo talep ettiği ürünü Kargo Firması'nın teslim noktasına veya adresine gelen kargo görevlisine, kargo kampanya kodunu içeren evrakla birlikte teslim eder.
   3. Kargo Firması'na teslim edilen ürünün desi ve fiyat bilgilerini Satıcı, Satıcı Paneli’ndegörüntüleyebilecektir. İlgili ekranda ürünü içeren siparişe ilişkin "Kargolandı" –"Teslim Edildi" –"Tamamlandı" statüleri yer almaktadır.
   4. Satıcı yukarıdaki ekran aracılığıyla Kargo Firması tarafından kendisine iletilen desi ve fiyat bilgilerine ürünün kargolanmasından itibaren 48 saat içerisinde itiraz edebilir.
   5. Satıcı'nın itirazları YDA tarafından değerlendirilecek olup, itirazın haklı bulunması halinde, Satıcı ile e-posta yoluyla iletişime geçilir. YDA’nın kararına istinaden, itiraz tutarı Satıcı'ya reklam puanı olarak yüklenebilir veya Satıcı'nın YDA tarafından iletilen meblağ üzerinden keseceği faturaya istinaden Satıcı'ya ödeme yapılır.
  3. Satıcı işbu Protokol konusu Özel Kargo Kampanyası hizmetinden faydalanırken bu hizmetin websitesiüzerinden gerçekleştirilen satışlara özel ve tüketicilere yönelik olduğunu ver her halükarda Kargo Firmaları şart ve koşullarına tabi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı Özel Kargo Kampanya hizmetinden faydalanırken iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uymayı, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, YDA’nın iç işleyişine ve online operasyonlarına ve/veya iş birliğine zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda YDA’nın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle YDA’nınherhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı'nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde YDA’ya her türlü zararlardan beri kılacaktır. YDA’nın bu zararı Satıcı'ya rücu etme hakkı saklıdır.
  4. Satıcı işbu Protokol konusu Özel Kargo Kampanyası hizmetinden sadece YDA’ya kaydolduğu ticari unvanı altında ve yalnızca “websitesi” üzerinden yapacağı satışlarda faydalanabilecek olup, söz konusu kargo hizmetinden üçüncü kişileri yararlandırmayacak, herhangi bir surette YDA dışındaki faaliyetleri için işbu Protokol kapsamındaki Özel Kargo Kampanyası hizmetini kullanmayacaktır.
  5. Satıcı'nın işbu Protokol'deki yükümlülüklerinden herhangi birinin ihlal ettiğinin YDA tarafından tespit edilmesi halinde; YDA’nın işbu Protokol'deki diğer haklarına halel getirmeksizin YDA’nın beher ihlal başına, Satıcı'nın ihlal tarihinden itibaren geriye dönük bir aylık kargo hizmeti satın alma bedeline eşit meblağda bir tutarı cezai şart olarak Satıcı'nın cari hesabından tenkis etme hak ve yetkisi bulunmaktadır.
  6. Satıcı kargo ve taşımacılık mevzuatından doğan yükümlülüklere uygun davranmayı, Kargo Firmaları tarafından kabul edilmeyecek taşınması kanunca yasaklanmış veya hükme bağlanmış olup buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya ile çabuk bozulabilen (gıda maddesi, soğuk zincir ilaç vs), çabuk kırılabilen (cam, kristal vs), fena ve ağır koku veren, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçlü, Radyoaktif, uçucu gaz ve benzeri özellikli maddeler, çek bono, tahvil, hisse senedi, poliçe, tahvil vb her türden kıymetli evrak altın, mücevherat, nakit para ve posta kanununa aykırı kargolar vb. sebeplerle Kargo Firması tarafından taşınmaktan imtina edilmesi, yanlış ambalajlama, alıcı ad veya adresinin eksik olması, yanlış, eksik gönderimi, alıcı hakkında yeterli bilgi bulunmaması vb. sebeplerle ürünlerin teslim edilememesi, iyi paketlememe vb. sebeplerle ürünlerin zarar görmesi, taşıma sırasında etrafındaki paketlere zarar verebilecek veya evrakları eksik olan paketler vb.'denYDA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı'nın ilgili düzenlemeleri ihlal etmesi halinde YDA nezdinde doğan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararı ve oluşacak her türlü masrafı Doğuş Planet'in ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  7. Satıcı ve/veya çalışanlarının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması ve/veya işbu Protokol'de belirtilen herhangi bir taahhüde/yükümlülüğe uymaması halinde, Satıcı bu sebeple YDA’nın uğradığı zararlar ve herhangi bir merci, makam veya yetkili üçüncü kişi tarafından YDA’yauygulanabilecek her türlü cezalar, müeyyideler ve diğer cezai tedbirler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın YDA’nın uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararlar için herhangi bir yargı kararı gerekmeksizin, YDA’yıtam anlamıyla nakden tazmin edeceğini taahhüt eder. YDA dilerse bunları E-Ticaret Mevzuatı'na uygun olarak Satıcı cari hesabından mahsup edebilecektir.

 

 1. Kargo Ücretleri

Satıcı'nın işbu Protokol kapsamında alacağı Özel Kargo Kampanyası dahilindeki kargo hizmetlerin Kargo Firmaları ile iş birliği kapsamında belirlenen bedeli Satıcı Paneli’nde yayınlanacak olup, işbu Protokol kapsamındaki Özel Kargo Kampanyası kapsamındaki kargo hizmetleri Satıcı'nın kendi seçimine göre ücretlendirilecektir. YDA, Satıcı'nınPlatform üzerinden yapacağı ve işbu Protokol'deki ön şartlara ve işleyişe uygun ürün satışlarına ilişkin olarak işbu Protokol kapsamında satın almış olduğu Özel Kargo Kampanyası dahilindeki kargo hizmeti bedelini aylık olarak faturalandıracak olup, fatura bedeli Satıcı'nınYDA nezdindeki cari hesabından düşülecektir.

 1. Süre

İşbu Protokol, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına işbu Protokol'ün geçerlilik şartları Sözleşme'nin geçerlilik şartlarına bağlıdır.

 1. Fesih

Her yenileme dönemi için bu süreler ve yenileme koşulları geçerli olacaktır. Sözleşme akdedildiğinde Satıcı'nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresi'nden birine bildirim amaçlı gönderilecektir.

 1. Sair Hükümler

İşbu Protokol'de özel olarak düzenlenmeyen hallerde Sözleşme'nin hükümleri geçerli olacaktır.

Besliyorum Mobil Uygulamaları

Besliyorum uygulamasını indirip denemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz