B E S L İ Y O R U M

Yükleniyor

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır. ); adresi sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen "ALICI” ile adresi sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen “SATICI” arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

MADDE 1

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alıcı              :Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakanlık        :Ticaret Bakanlığı’nı,

YDA               :Satıcı’ların ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan

YDA Bilgi Teknojileri A.Ş.’yi

Hizmet           : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Kanun           : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform        :besliyorum.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,

Satıcı             : Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Sipariş Veren :Bir mal veya hizmeti YDA Bilgi TeknojileriA.Ş.’neait www.besliyorum.com adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme      :Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Taraflar          : Satıcı ve Alıcı’yı,

Ürün /Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder

Yönetmelik    :Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

MADDE 2

SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

  1. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
  2. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, YDA’ya ait Platform’da, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı YDA ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında YDA’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

 

  1. Mevzuat ve ayrıca YDA şirket prensipleri uyarınca aşağıdaki Ürün/Hizmet satışları Sözleşme’nin kapsamında değildir.
 1. Finansal hizmetler,
 2. Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
 3. Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
 4. Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
 5. Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
 6. Konut kiralama,
 7. Paket turlar,
 8. Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
 9. Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
 10. Yolcu taşıma hizmetleri,
 11. Ürünlerin montaj, bakım ve onarımı,
 12. Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler.
 13. Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme Hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri.
 14. Hayvanların uyutulmasına ilişkin ilaçlar

 

MADDE 3

ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

  1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.
 1. SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. Ürünler'inPlatform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. YDA tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda YDA’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
 4. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. Sözleşme konusu Ürünler için YDA tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nınSATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
 6. Ürünler'inALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
 8. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 9. ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 10. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği, Özel tasarlanıp sipariş edilen ürünlerin ve sağlık açısından iadesi mümkün olmayan ürünlerin iadesinin yapılamayacağını,
 11. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 12. ALICI’nınPlatform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını, m) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, YDA’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 13. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nınYDA’ya veya SATICI’yaşikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 4

ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı                       : YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.

Adresi                        : İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bul. Tezol İş Merkezi No:5 D:41 Konak / İZMİR

Mersis                        : 0946053680400001

Telefon                       : 0850 762 80 35

E-Mail                        : destek@besliyorum.com

 

MADDE 5

SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı                          : {SATICI_UNVAN}

Adresi                          : {SATICI_ADRES}

Mersis                          : {SATICI_MERSIS}

Vergi No                       : {SATICI_VERGINO}

Telefon                         : {SATICI_TEL}

Fax                              : {SATICI_FAX}

Satıcı E-posta               : {SATICI_EPOSTA}

 

MADDE 6

ALICI BİLGİLERİ

 

Teslim Edilecek Kişi                  :  {AD_SOYAD}

Teslimat Adresi              : {TES_ADRES}

Telefon                         : {TEL}

Faks                             : 

E-posta/Kullanıcı Adı     : {EPOSTA}

 

MADDE 7

FATURA BİLGİLERİ

 

Ünvanı/Adı-Soyadı        :{FAT_ADSOYAD}

Vergi No                       :{FAT_VERGINO}

Adres                           : {FAT_ADRES}

Telefon/Fax                   :{FAT_TEL}

E-Posta                           :{FAT_EPOSTA}

Fatura Teslim                : Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte ve/veya e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir

 

 

MADDE 8

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

  1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) YDA’ya ait Platform’da yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
  2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  4. www.besliyorum.com internet sitesinin açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

{URUNLER}

Teslimat Adresi                    : {TES_ADRES}

Teslim Edilecek Kişi             : {AD_SOYAD}

Fatura Adresi                       :{FAT_ADRES}

Sipariş Tarihi                        :{TARIH}

Teslim Şekli                         :

*Teslim Süresi                      :

**Kargo Şirketine Teslim Süresi      :

*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, satıcı tarafından kargo şirketine teslim edilme süresini ifade eder.

 

  1. Söz konusu ürün bedeli, “yda bilgi teknojileria.ş. alıcı güvencesi” kapsamında satıcı adına, yda tarafından alıcı’dan tahsil edilmektedir. ALICI malın bedelini YDA’ya ödemekle, ürün bedelini Satıcı’ya ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

MADDE 9

GENEL HÜKÜMLER

 

  1. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.’ninentegrasyon halinde olduğu kargo şirketi ya da satıcının kendi kuryesi ile teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.
  3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ve ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  8. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.
  9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  11. Sipariş¸ edilmeyen malların gönderilmesi durumunda ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Yanlış veya fazla gönderim durumunda Alıcı, satıcıya beyan etmek ve iade etmekle yükümlüdür. Bundan doğacak kargo ya da kurye ücreti satıcı tarafından karşılanır.
  12. ALICI’nınPlatform’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nınPlatform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş. ve/veya SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13. YDA, SATICI’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişleri, mevzuattaki teslim süresini aşmamak ve ALICI’nın ürünü ile aynı özellikleri haiz olmak kaydıyla, bir başka satıcıya aktarma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ürün yeni satıcı tarafından ALICI’ya gönderilecek olup mesafeli satış sözleşmesi yeni satıcı ile ALICI arasında kurulmuş olacaktır. YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş. ve/veya SATICI, ALICI’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtmayacaktır. Aynı gün teslimatlar için Alıcı her Satıcı kendi belirlediği minimum teslimat tutarının altında olmayacağını kontrol ederek sepet formatına uygun sipariş vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10

ÖZEL ŞARTLAR

  1. ALICI Platform’da birden fazla butikten tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
  2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve YDA’nınbilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Taksit yapacağınız alışverişlerde Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
  3. Dijital ürün satışlarında Satıcı, Alıcı'ya ürünlerin Alıcı’ya tam ve gereği gibi iletildiği ve gönderilen kodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde tutulmuş log kayıtlarını YDA’ya iletmekle yükümlüdür. Aksi halde YDA’nınişbu sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

 

  1. Aynı Gün Teslimat
   1. Müşteri, besliyorum.com platformundan aynı gün teslimat seçeneği ile verilen siparişlerde, sipariş satıcı tarafından onaylandıktan sonra, ürünlerin kendisine veya teslimat adresinde ki 3. Kişiye teslim edilme anında işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan teslimat tutanağını imzalamak zorunda olduğunu bu aşamada beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
   2. Teslimat tutanağının müşteri ile satıcı kuryesi tarafından imza altına alınmasıyla birlikte, satıcı, sipariş verilen ürünlerin eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim edildiğini, müşteri veya teslimat adresinde ürünleri teslim alan 3. Kişi, ürünlerin taraflarına eksiksiz, ayıpsız olarak teslim edildiğini, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmediğini, teslimat anında yüzeysel bir kontrolün yapıldığını kabul etmiş sayılacaklardır.
   3. Müşteri veya teslimat adresinde ürünleri teslim alan 3. Kişi; işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan teslim tutanağını imzalamaktan imtina edemezler. Ürünlerin kontrolü konusunda müşteri talepte bulunursa, ürünleri paketinden açılıp olağan bir kontrolün yapılmasının bekleneceği ana kadar, satıcı kuryesi adreste bekleyecektir.
   4. Teslim tutanağına sadece imza atılması yeterli olmayıp, ad – soyadın da eklenmesi gereklidir.

 

  1. Sipariş Teslim Tutanağı
   1. ‘’Sipariş Teslim Tutanağı’’ işbu mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, sipariş edilen ürünler tercih edilen teslimat seçeneği ile teslim edildiğinde/alındığında sipariş teslim tutanağı müşteri ile satıcı arasında imzalanacaktır. Her iki taraf da tutanağı imzalamaktan imtina edemezler. 11.9.Müşteri, verdiği siparişte ‘’satıcıya ait kurye’’ teslimat seçeneğini seçtiği takdirde, siparişlerin satıcı kuryesi ile birlikte teslim edilmesiyle birlikte sipariş teslim tutanağı taraflarca imza altına alınacaktır. İşbu tutanağın taraflarca imza altına alınmasıyla birlikte, Satıcı teslimat sürecinde ürünlere herhangi bir zarar gelmediği, müşteri ise siparişinin kendisine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim edildiğini beyan ve kabul etmiş sayılacaktır.
   2. Müşteri, verdiği siparişte ’’mağazadan teslim almak istiyorum’’ seçeneğini seçtiği takdirde, ürünlerin müşteri tarafından teslim alınmasıyla birlikte sipariş teslim tutanağı taraflarca imza altına alınacaktır. İşbu tutanağın taraflarca imza altına alınmasıyla birlikte, müşteri sipariş ettiği ürünleri teslim aldıktan sonra ürünlere gelecek zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve satıcıya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır. İade Tutanağı
   3. ’’İade Tutanağı’’ işbu mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, iade edilen ürünler tercih edilen iade teslimat seçeneği ile iade edildiğinde/alındığında iade tutanağı müşteri ile satıcı arasında imzalanacaktır. Her iki taraf da tutanağı imzalamaktan imtina edemezler.
   4. Müşteri iade aşamasında ‘’satıcıya ait kurye’’ iade seçeneğini seçtiği takdirde iade olunacak ürünlerin satıcı kuryesi tarafından teslim alınmasıyla birlikte taraflarca İade Tutanağı imza altına alınacaktır. Taraflarca iade tutanağı birlikte imza altına alınmakla; Satıcı tutanakta yer almayan ürünlerden başka iade kabul olunmayacağını, Müşteri de tutanak dışında başka bir ürünü iade etmediğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
   5. Müşteri iade aşamasında ‘’mağazada bizzat iade etmek istiyorum’’ iade seçeneğinin seçtiği takdirde, iade olunacak ürünlerin müşteri tarafından mağazada teslim edilmesiyle birlikte taraflarca İade Tutanağı birlikte imza altına alınacaktır. Taraflarca iade tutanağı birlikte imza altına alınmakla; Satıcı tutanakta yer almayan ürünlerden başka iade kabul olunmayacağını, Müşteri de tutanak dışında başka bir ürünü iade etmediğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
   6. Sipariş Teslim Tutanağının taraflarca imzalanmasıyla birlikte, bu tutanak; taraflar arasında herhangi bir hukuki ihtilafta kesin delil niteliğinde kabul edilecektir. Taraflar bu taahhüdün aksini mahkeme vd. yargı organlarında ileri süremeyeceklerdir.

MADDE 11

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.,YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş. iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
  2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
  3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş. tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  4.  ALICI, YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.’ye belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.’ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
  5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.’ye aittir.
  6. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.sorumlu değildir.

MADDE 12

CAYMA HAKKI

 

  1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ürün kullanılmamış, kutusu açılmamış ve deforme olmamış bir biçimde ise iade edebilir.
  2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir.
  3. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.besliyorum.com/iletisim linkinden ulaşılabilir.
  4. YDA, işbu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığından YDA'ya karşı cayma hakkı kullanılamaz veya YDA’dan bedel iadesi talep edilemez. Yalnızca ürünün SATICI’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen YDA’nın hesabında olması durumunda, ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.
  5. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI veya YDA’ya mevzuat hükümlerine ve Platform’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
  6. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
  7. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
  8. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
  9. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.
  10. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MADDE 13

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

  1.  ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya YDA’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 9. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  1. Yukarıda sayılan siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
  2. Ürün/Hizmet’in Yönetmelik'in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Sözleşme’nin 3.3. maddesinde listelenmiştir) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
  3. Platform üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Yönetmelik gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

MADDE 14

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 15

MALIN/HİZMETİN FİYATI

 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI veya YDA tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 16

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

 

 

MADDE 17

BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

  1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.
  2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ve YDA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 18

YÜRÜRLÜK

 

18 (on dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

 

Besliyorum Mobil Uygulamaları

Besliyorum uygulamasını indirip denemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz