B E S L İ Y O R U M

Yükleniyor

KVKK Aydınlatma Metni

YDA BİLGİ TEKNOJİLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

YDA Bilgi Teknojileri A.Ş.(YDA) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile YDAtarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

YDA, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. Kişilerin dikkatine sunar. YDA, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

İşbu aydınlatma metninde ifade edilmiş olduğu üzere YDA, KVKK gereğince veri sorumlusudur.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak YDAtarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

YDAtarafından kişisel verileriniz;

 • YDA tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlere önermek, değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek
 • Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetimini sağlamak ve/veya icra etmek, 
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere prosedürlere uymak.
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 • Memnuniyet anketleri de dâhil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerini yürütmek, Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek
 • İletişim faaliyetlerini yürütmek,

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 

 1.  İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, medeni durum vetarafınızca açık rızanız dâhilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri: İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, var ise Kayıtlı elektronik Posta- KEP adresiniz,tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz vb.

Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş, iade ve talep bilgileri, fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri,

Finansal Veriler:Müşterilerin, çalışanın, tedarikçilerinhesap, banka, fatura, sent, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, müşteri işlem bilgisi, Talep bilgisi, kredi kartı bilgileri vb.

Hukuki Veri: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

İşlem Güvenliği:IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.

İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydı verisi

Pazarlama:Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; YDA’nınhukuki ve ticari güvenliğinin temini, YDAtarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması gibi amaçlarla ve ayrıca İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Vergi mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinin 2/a bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz YDA tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği hizmetin ifası öncesi, sonrası ve ifa sürecinde; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler, tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı KVKK’nun 5/2 Maddesindebelirtilen hukuki sebeplere dayanılarak açık rızanız alınarak işlenmektedir.

YDA kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması halinde açık rızanızın bulunması.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hâsıl olmaktadır. İdari ve teknik tedbirler dâhilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak İlgili Kişinin(Müşterilerin)KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda YDA talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır; ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurum tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili kişiler, Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 • Şahsen başvuru,
 • Noter aracılığıyla,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru

İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bul. Tezol İş Merkezi No:5 D:41 Konak / İZMİR

Noter

İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bul. Tezol İş Merkezi No:5 D:41 Konak / İZMİR

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

destek@besliyorum.com

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden***

 

destek@besliyorum.com

 

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu YDA tarafından yerine getirilecektir. 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. YDA’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7 hükmü gereğince YDA tarafından ücret istenebilecektir.

Besliyorum Mobil Uygulamaları

Besliyorum uygulamasını indirip denemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz